Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка Неконтролиращо участие Общо собствен капитал
Приложения Основен акционерен капитал Обратно изкупени собствени акции Законови резерви Преоценъчен резерв — имоти, машини и оборудване Резерв по финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности във валутата на представяне Други капиталови компоненти (резерв по издадени варанти) Неразпределена печалба Общо
BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Салдо на 1 януари 2020 година 28 134 798 (34 142) 59 297 28 871 2 873 4 078 —  360 656 556 431 19 341 575 772
Промени в собствения капитал за 2020 година
Ефект от обратно изкупени акции - 486 - - - - - (144) 342 - 342
Разпределение на печалбата за: - - 4 038 - - - - (17 868) (13 830) - (13 830)
* законови резерви - - 4 038 - - - - (4 038) - - -
* дивиденти от печалба за 2019 година - - - - - - - (8 798) (8 798) - (8 798)
* разпределение на шест-месечни дивиденти от печалба за 2020 година - - - - - - - (5 032) (5 032) - (5 032)
Ефекти поети от неконтролиращото участие по: - - - - - - - (11 851) (11 851) (611) (12 462)
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества - - - - - - - - - (598) (598)
* разпределение на дивиденти - - - - - - - - - (6 617) (6 617)
* увеличение на участия в дъщерни дружества - - - - - - - (11 893) (11 893) 6 530 (5 363)
* намаление на участия в дъщерни дружества - - - - - - - 42 42 74 116
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: - - - (37) (637) (6 763) - 29 614 22 177 (5 404) 16 773
* нетна печалба за годината - - - - - - - 29 805 29 805 (4 525) 25 280
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци - - - (37) (637) (6 763) - (191) (7 628) (879) (8 507)
Прехвърляне към неразпределена печалба - - - (409) 46 - - 363 - - -
Салдо на 31 декември 2020 година 28 134 798 (33 656) 63 335 28 425 2 282 (2 685) - 360 770 553 269 13 326 566 595
Салдо на 1 януари 2021 година 134 798 (33 656) 63 335 28 425 2 282 (2 685) - 360 770 553 269 13 326 566 595
Промени в собствения капитал за 2021 година
Ефект от обратно изкупени акции: - (16 628) - - - - - - (16 628) - (16 628)
Други капиталови компоненти, в т.ч.: - - - - - - 12 512 - 12 512 - 12 512
* емисионна стойност - - - - - - 12 579 - 12 579 - 12 579
* транзакционни разходи - - - - - - (67) - (67) - (67)
Разпределение на печалбата за: - - 2 866 - - - - (2 866) - - -
* законови резерви - - 2 866 - - - - (2 866) - - -
Ефекти поети от неконтролиращото участие по: - - - - - - - (4 148) (4 148) (3 161) (7 309)
* придобиване на/(освобождаване от) дъщерни дружества - - - - - - - - - 1 196 1 196
* увеличение на участия в дъщерни дружества - - - - - - - (4 148) (4 148) (4 357) (8 505)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: - - - 9 485 (355) 3 367 - 89 473 101 970 1 728 103 698
* нетна печалба за годината - - - - - - - 89 496 89 496 2 207 91 703
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци - - - 9 485 (355) 3 367 - (23) 12 474 (479) 11 995
Прехвърляне към неразпределена печалба - - - (1 122) (283) - - 1 405 - - -
Салдо на 31 декември 2021 година 28 134 798 (50 284) 66 201 36 788 1 644 682 12 512 444 634 646 975 11 893 658 868