Консолидиран отчет за паричните потоци

за годината, завършваща на 31 декември 2021 година

Приложения 2021
BGN’000
2020
BGN’000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти 1 656 161 1 376 047
Плащания на доставчици (1 504 805) (1 341 304)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване (146 239) (129 085)
Платени данъци (без данъци върху печалбата) (74 454) (74 451)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) 9 434 10 973
Платени данъци върху печалбата (7 937) (7 947)
Възстановени данъци върху печалбата 43 78
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства (6 600) (9 195)
Курсови разлики, нетно (548) (2 271)
Други постъпления/(плащания), нетно (1 018) (2 256)
Нетни парични потоци използвани в оперативна дейност (75 963) (179 411)
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на имоти, машини и оборудване (20 349) (23 552)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване 1 055 1 770
Покупка на инвестиционни имоти —  (429)
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти 1 952 — 
Покупки на нематериални активи (6 761) (3 032)
Покупки на капиталови инвестиции 20 (22 338) (5 262)
Постъпления от продажба на капиталови инвестиции 2 040 56
Постъпления от дивиденти по капиталови инвестиции 451 325
Плащания за придобиване на дъщерни дружества, нетно от получени парични средства 46 (2 338) 877
Постъпления от освобождаване на дъщерни дружества, нетно от предоставените парични средства 47 (1 152) 71
Покупки на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружествa 19 (20 800) — 
Постъпления от продажба на инвестиции в асоциирани дружества и съвместни дружества 213 1
Постъпления/(плащания) от сделки с неконтролиращото участие, нетно (8 421) (4 715)
Предоставени заеми на свързани предприятия (8 010) (4 532)
Възстановени заеми, предоставени на свързани предприятия 10 795 37 151
Предоставени заеми на други предприятия (1 367) (1 145)
Възстановени заеми, предоставени на други предприятия 4 129 2 091
Получени лихви по предоставени заеми и депозити 2 806 1 820
Постъпления от такси по поръчителства 30 -
Нетни парични потоци (използвани в)/oт инвестиционна дейност (68 065) 1 495
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от краткосрочни банкови заеми (вкл. увеличение на овърдрафти) 19 554 14 407
Изплащане на краткосрочни банкови заеми (вкл. намаление на овърдрафти) (27 145) (35 683)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми 16 834 13 576
Изплащане на дългосрочни банкови заеми (19 405) (20 241)
Получени заеми от други предприятия —  273
Изплащане на заеми на други предприятия —  (365)
Постъпления на суми по факторинг 193 905 243 935
Изплатени лихви и такси по факторинг (568) (428)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение (1 994) (1 732)
Плащания по лизинг (20 477) (16 790)
Постъпления от неконтролиращото участие при емисия на акции в дъщерни дружества —  38
Обратно изкупени собствени акции (16 628) (463)
Постъпления от продажба на обратно изкупени собствени акции —  805
Изплатени дивиденти (63) (22 643)
Получени правителствени финансирания 81 1 004
Постъпления / (плащания) свързани с други капиталови компоненти (варанти), нетно 12 512 — 
Нетни парични потоци от финансова дейност 156 606 175 693
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти 12 578 (2 223)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 25 139 27 362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември 27 37 717 25 139