Консолидиран отчет за финансовото състояние

към 31 декември 2021 година

Приложения 31 декември 2021
BGN’000
31 декември 2020
BGN’000
АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване 16 362 393 395 872
Нематериални активи 17 54 421 58 272
Репутация 17 13 420 13 269
Инвестиционни имоти 18 9 446 11 691
Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества 19 127 320 62 811
Други дългосрочни капиталови инвестиции 20 5 778 14 294
Дългосрочни вземания от свързани предприятия 21 49 696 59 726
Други дългосрочни вземания 22 10 222 11 951
Активи по отсрочени данъци 30 1 050 2 049
633 746 629 935
Текущи активи
Материални запаси 23 255 949 287 569
Търговски вземания 24 227 832 250 707
Вземания от свързани предприятия 25 14 479 6 682
Други краткосрочни вземания и активи 26 35 250 41 926
Парични средства и парични еквиваленти 27 37 722 25 293
571 232 612 177
ОБЩО АКТИВИ 1 204 978 1 242 112
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството — майка
Основен акционерен капитал 134 798 134 798
Резерви 55 031 57 701
Други капиталови компоненти (резерв по издадени варанти) 12 512 -
Неразпределена печалба 444 634 360 770
28 646 975 553 269
Неконтролиращо участие 11 893 13 326
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 28 658 868 566 595
ПАСИВИ
Нетекущи задължения
Дългосрочни банкови заеми 29 42 907 34 567
Пасиви по отсрочени данъци 30 8 472 7 937
Дългосрочни задължения към свързани лица 31 10 210 8 783
Дългосрочни задължения към персонала 32 7 622 7 339
Задължения по лизинг 33 38 589 49 593
Правителствени финансирания 34 6 783 10 422
Други нетекущи задължения 35 7 635 12 425
122 218 131 066
Текущи задължения
Краткосрочни банкови заеми 36 217 392 255 281
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми 29 9 467 31 172
Търговски задължения 37 143 480 164 919
Задължения към свързани предприятия 38 3 700 2 367
Задължения по договори за факторинг 39 6 370 36 591
Краткосрочна част на задължения по лизинг 33 11 583 17 951
Задължения към персонала и за социално осигуряване 40 17 888 17 996
Задължения за данъци 41 7 039 6 590
Други текущи задължения 42 6 973 11 584
423 892 544 451
ОБЩО ПАСИВИ 546 110 675 517
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 1 204 978 1 242 112