Консолидиран отчет за всеобхватния доход

към 31 декември 2021 година

Приложения 2021
BGN’000
2020
BGN’000
Приходи от договори с клиенти 3 1 603 310 1 438 826
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно 4 13 830 12 677
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство (8 721) 2 124
Разходи за материали 5 (83 122) (89 324)
Разходи за външни услуги 6 (7 5927) (80 869)
Разходи за персонала 7 (150 061) (133 547)
Разходи за амортизация 16, 17 (53 187) (46 633)
Балансова стойност на продадени стоки (1 166 508) (1 041 687)
Други разходи за дейността 8 (16 095) (15 767)
Печалба от оперативна дейност 63 519 45 800
Обезценка на нетекущи активи извън обхвата на МСФО 9 10 (10 476) (5 993)
Финансови приходи 11 6 632 5 081
Финансови разходи 12 (11 797) (19 099)
Финансови приходи/(разходи), нетно (5 165) (14 018)
Печалба от асоциирани и съвместни дружества, нетно 13, 19 12 092 5 976
Печалба/(загуба) от придобиване на и освобождаване от дъщерни дружества 47 37 604 (323)
Печалба преди данък върху печалбата 97 574 31 442
Разход за данък върху печалбата 14 (5 871) (6 162)
Нетна печалба за годината 91 703 25 280
Други компоненти на всеобхватния доход:
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:
Последващи преоценки на имоти, машини и оборудване 15 10 616 (41)
Последващи оценки на пасиви по пенсионни планове с дефинирани доходи 15, 32 (25) (214)
Нетна промяна в справедливата стойност на други дългосрочни капиталови инвестиции 15 (355) (637)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани 15 (1 150) 4
9 086 (888)
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности 15 (799) (1 469)
Дял от другия всеобхватен доход на асоциирани дружества 15, 19 3 708 (6 150)
2 909 (7 619)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък 15 11 995 (8 507)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА 103 698 16 773
Нетна печалба за годината, отнасяща се към:
Собствениците на дружеството — майка 89 496 29 805
Неконтролиращо участие 2 207 (4 525)
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се към:
Собствениците на дружеството — майка 101 970 22 177
Неконтролиращо участие 1 728 (5 404)
Основна нетна печалба на акция 28 BGN 0,71 0,24