Сфери на нефинансов отчет

Пазар

Групата е представена в повече от 45 държави, като ключовите пазари са България, Русия, Украйна, Казахстан и Полша. Стратегическият план се фокусира върху разширяване на присъствието в региона.

Приходите от продажби на Групата бележат ръст от 164,5 млн. лв. или с 11.4%, достигайки 1 603,5 млн. лв. през 2021 г. спрямо 1 438,8 млн. лв. през 2020 г.

Продажбите на стоки се повишават със 159,5 млн. лв. или с 13.6%, като достигат до 1 328,4 млн. лв. през 2021 г. спрямо 1 168,9 млн. лв. през 2020 г.

Продажбите на готова продукция се увеличават с 5 млн. лв. или с 1.8%, до 275,1 млн. лв. през 2021 г. спрямо 270 млн. лв. през 2020 г.

Служители

Компаниите в Група Софарма оценяват служителите си като най-ценния си актив и работят в посока employer branding.

Групата насърчава служителите непрекъснато да се обучават, като им предоставя различни възможности за това: обучения, конференции и семинари за повишаване на компетентността на служителите.

В процес на реализация са нови електронни платформи за обучения и повишаване на квалификацията на служителите в команиите от Групата, които могат да достъпват във всеки един момент от служебните си устройства;

Инвестиции в изучаване на чужди езици в работно време.

Провеждат се всички задължителни обучения и опреснителни курсове според законодателството за определен тип квалификация за качественото и безопасно изпълнение на служебните задължения.

Работниците и служителите имат право на по-високо допълнително възнаграждение, изисквано от приложимия закон за извънреден труд, нощни смени и работа в събота, неделя и по време на празници. Служителите, които работят при специфични, вредни или опасни условия, получават лични предпазни средства и надбавки.

Компаниите в Група Софарма реализират различни политики, насочени към служителите, в зависимост от темите, които са значими за служителите на конкретната фирма, които се различават поради спецификите на държавата, в която функционират, както и на дейността на фирмите.

Екология

 • Групата Софарма отстоява и спазва ангажиментите в съответствие с националното законодателство в областта на опазване на околната среда. Прилагат се мерки за:
 • управление на отпадъците: разделно събиране, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производствените и битовите отпадъци;
 • обучение на персонала по въпроси, свързани с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването.;
 • стриктно следване на императивните изисквания на ПМС 137 на МС и Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
 • ежегодно измерване на емисиите на отпадни газове в атмосферния въздух от Фитохимичен завод и Завод за твърди лекарствени форми;
 • ежемесечно измерване от компетентни служители на Софийска вода на емисиите в отпадни води на производствените площадки А и Б;
 • предаване на производствените отпадъци на лицензирани фирми за рециклиране;
 • изпълняване на условията от Разрешителното за заустване;
 • поддържане на договорни отношения с компании за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците.
 • Ежегодно измерване на емисиите на отпадни газове в атмосферния въздух;
 • Ежемесечно измерване на емисиите в отпадни води на производствените площадки А и Б от Софийска вода;
 • Инвестиции в създаването на "умни" сгради, съоръжения за възобновяеми източници на енергия;
 • Нулево замърсяване на отпадните води и атмосферата, чрез използване на воден филм, вместо органични вещества за филмиране на таблетките в производството в заводите на компанията;
 • Измерване на годишните емисии на отпадни газове в атмосферния въздух от Фитохимическия завод и Фабриката за лекарствени форми;
 • Емисиите отпадни газове са под 50 тона годишно, което според стандартите клони към 0.

"Софарма Трейдинг" АД поддържа сертифицирана Система за управление на околната среда, съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2015.

Успоредно със законово и сертификационно определените мерки за опазване на околната среда служители от различни компании от Групата се включват в екологични проекти като засаждане на дървета в Деня на земята; проекти, посветени на Световния ден на околната среда 5 юни.

Офисите на фирмите се намират в "умни" сгради, например Софарма Варшава, която се помещава в бизнес център The Leadership in Energy & Environmental Design, с енергоспестяващи системи, използване на дъждовна вода, покривно отглеждане на пчели и административните офиси на "Софарма" АД в Софарма Бизнес Тауърс, София, чиито асансьори произвеждат електричество, а фасадата е проектирана така, че да пропуска максимално количество дневна светлина. Служителите в Софарма Бизнес Тауръс се радват и на зеления покрив, на "умното" управление на отоплението/охлаждането и светлината в сградите.

Общество

Компаниите в Група Софарма се ангажират към обществото, като за постигане на максимално въздействие, различни проекти се изпълняват съвместно с партньорски организации и други компании.

Групата мониторира следните рискове, които е идентифицирала като значими и с потенциално влияние за дейността си:

 • Свързани с бизнеса на Групата и с промишления отрасъл, в който Групата функционира;
  • COVID 19 — Предприети действия от ръководството на Групата, целящи ограничаването на отрицателните последици от събитията свързани с пандемията;
  • Разработена програма за непрекъснатост на бизнеса, която включва, но не се ограничава до:
   • Кризисен екип, който предава своевременна и коректна информация между ключовите ни партньори, поддържа доверието на заинтересованите страни и уведомява клиентските групи, в случай на критична информация за тях.
   • Организиране на екип с фокус върху състоянието на веригата на доставки и управлението на риска.
   • Управление на оперативния капитал и изпълняване на бизнес плановете.
   • Предприехме и най-строгите мерки за защита на здравето на нашия екип и екипите на нашите партньори:
   • Регулярна дезинфекция на офисите, работните помещения, складовите бази, както и на превозните средства за доставки.
   • Рискове, свързани с пазарите, на които Групата оперира;
   • Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд;
   • Валутен риск.

Основните рискове, пред които е изправена Групата са представени подробно в доклад за дейността на Група Софарма за 2021 г., част от Консолидирания отчет на Групата.

Корпоративната отговорност Стратегическо управление
Пазар Служители Околна среда Общество Корпоративно гражданство
Прозрачно корпоративно управление Нулева дискриминация по отношение правото на труд, полова Системи за управление на околната среда Принос към икономическото развитие Антикорупция
Гарантирано качество и безопасност на продуктите и услугите Гарантиране на правото на сдружаване Намаляване на екологичния отпечатък Развитие на системата на здравеопазване Работа по SDG 2015
Устойчивост Развитие на служителите: йерархично и като квалификация и образование Отговорно използване на ресурсите Превенция на здравето Участие в създаването и прилагането на стандарти, свързани с фармацията
Етична конкуренция Достойно заплащане на труда Намаляване на прякото въздействие Предоставяне на достъпно и качествено лечение Работа с партньорски организации
Отговорен маркетинг Гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд Намаляване на непреките въздействия Инвестиции в образованието Съвместни проекти на организации, в които компании от Групата членуват
Отговорно снабдяване Социални придобивки за служителите Участие в екологични проекти Инвестиции в публичните комуникации Развитие на генеричната индустрия в страната
Развитие на сферата на фармацията Вътрешна комуникация Обучение на служителите