Стратегията за корпоративна социална отговорност

Дефиниция

Група Софарма има активна и решаваща роля за повишаване на стандарта на живот и здравето на хората. Политиката на Група Софарма изразява вижданията и ангажиментите за бъдещото развитие и усъвършенстване на бизнеса, чрез поддържане на високо качество на продуктите и услугите, опазване на околната среда, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, сигурност на информацията и отговорното корпоративно поведение на компаниите към заинтересованите страни — инвеститори, партньори и краен потребител.

За ефективното реализиране на своята визия, ценности и цели, Група Софарма насочва усилията си в непрекъснато подобряване на дейността, процесите и услугите си, мониторира икономическия, социален и екологичен отпечатък от дейността си, което дава възможност за предприемане на действия за намаляване на негативното въздействие и за повишаване на устойчивостта.

Гаранция за изпълнение на всички изложени цели е изграждането, поддържането и непрекъснатото подобрение на системата за управление на качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, добра производствена и дистрибуторска практика, сигурност на информацията, съответстваща на изискванията на международните стандарти.

Икономическите и финансови показатели са доказателство за успеха на бизнес модела, който, допълнен от адекватните КСО политики, утвърждава репутацията на Групата. Компаниите в Групата работят по постигането на SDG 2015 на ООН.

КСО политиките и инициативите се създават в съответствие с важните за заинтересованите страни теми, одобряват се от Ключовият управленски персонал (описан по-долу в Декларацията) и се докладват на акционерите основно чрез Годишните отчети и на Общите събрания.

Група Софарма активно комуникира дейността си с всички заинтересовани страни чрез подходящите канали.

Политиките и конкретните проекти са насочени в 4 основни направления:

 • Пазар
 • Заинтересовани страни
 • Околна среда
 • Общество
 • Описание на проектите можете да намерите в раздел Сфери на нефинансов отчет.

Отговорен избор и прозрачност

Прозрачният и отговорен бизнес е единственият начин за изграждане на устойчива репутация и овластяване на обществото.

В бизнес стратегията на "Софарма" АД има нулева толерантност към всякакъв вид корупция, от служителите се очаква и изисква не само етично поведение, но и действия за борба с корупцията. Ние взаимодействаме с всички нива на управление с нашите заинтересовани страни и следователно имаме правото и отговорността да изразяваме нашата корпоративна гражданска позиция.

Управление на КСО

Корпоративната социална отговорност е залегнала в мисията, визията и стратегията за развитие на Групата и в документите за корпоративно управление на компаниите.

Организационно, КСО е предмет на дейност на звената, отговарящи за корпоративни комуникации, връзки с инвеститорите, маркетинг, човешки ресурси, екология.

Членства

За адекватното създаване и реализиране на политиките, насочени към устойчиво развитие, компаниите от Група Софарма работят с партньорски организации като КРИБ, БМГД, фондация BCAUSE, Българско дружество за връзки с обществеността, Eвропейска асоциация на комуникационните директори, Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите и други.

Компаниите в група Софарма са членове на различни организации и асоциации:

 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). http://ceibg.bg/
 • Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), свързващо звено между икономиките на Германия и България, в което членуват повече от 450 германски, български и международни фирми. http://bulgarien.ahk.de/bg/
 • Българска генерична фармацевтична асоциация (БГФАРМА), чиито приоритети са хармонизиране интересите по отношение на общите национални и международни механизми, регулиращи производството и употребата на лекарства, усъвършенстване на прилагането на принципите на Добрата производствена практика и съблюдаване принципите на лоялна конкуренция. http://www.bgpharma.bg
 • Български Национален Комитет на Международната търговска камара, приет за пълноправен член на Международната търговска камара (МТК). МТК е най-престижната организация в областта на международната търговия и международните икономически отношения, която насърчава трансграничната търговия и инвестиции. http://www.icc-bulgaria.bg www.iccwbo.org
 • Националната Комисия по корпоративно управление, която е създадена за целите на насърчаване прилагането на добрите практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление (Кодекса). Комисията е постоянно действащ независим орган, създаден под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC) www.nkku.bg
 • Българската мрежа на Глобалния договор на ООН http://www.unglobalcompact.bg
  • Като активен член на БМГД Софарма работи по постигане на целите за устойчиво развитие на ООН, приети през 2015 г.
 • Българска асоциация на търговците на едро с лекарства ("Софарма Трейдинг" АД) — Мисията на асоциацията е осигуряването на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България. Тя защитава браншовите интереси и права на своите членове пред държавни органи, институции и производители — www.batel.bg
 • Genezis ("Софарма Трейдинг" Сърбия) — Асоциацията Genezis обединява чуждестранни производители на генерични лекарствени продукти и притежателите на разрешение за употреба в Република Сърбия — www.genezis.rs
 • Сръбската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти — Мисията на асоциацията е осигуряването на справедливо и прозрачно лекарствоснабдяване и предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор. Тя защитава браншовите интереси и права на своите членове пред държавни органи, институции и производители.
 • Национален алианс за местно икономическо развитие NALED, Сърбия Независима, нефинансова и непартийна организация на компании, общини и граждански организации, които работят заедно за създаване на по-добри условия за труд и живот в Сърбия.
 • mediReg Pharmaceutical Consulting — подкрепя ефикасното пускне на нови продукти на полския пазар и осигурява регулаторна съвместимост и pharmacovigilance.
 • The "FARMACJA POLSKA" търговска камара.

Ангажимент към заинтересованите страни

За Група Софарма заинтересована страна е всяка група, която директно или индиректно е свързана с дейността на Групата, има потенциал за въздействие върху нея и може да повлияе върху взимането на решение за бизнес развитието й.

Взаимоотношенията със заинтересованите страни са индикатор за степента на успех на Групата, за мястото й в икономическия и обществен живот в страната и доколко правилна е приетата посока на развитие.

Групата поддържа непрекъснат отворен диалог с всички заинтересовани страни чрез различни комуникационни канали в зависимост от целевата група: официалния интернет сайт на групата www.sopharmagroup.com, корпоративните медии на отделните компании, официални съобщения към БФБ, срещи с инвеститорите, социални мрежи.

 • Пациентите и крайни потребители: ежедневно, чрез продуктови сайтове, официалните сайтове на компаниите на Групата; сайт на Групата www.sopharmagroup.com; профилите на компаниите и техните брандове в социалните мрежи.
 • Акционери: общи събрания на акционерите; уведомления; срещи; официалните корпоративни сайтове; сайт на Групата; годишни отчети.
 • Държавна и местна власт: участие в годишни срещи на бизнеса, кръгли маси, дискусионни форуми, посветени на фармацията; официални сайтове на държавната и местната власт, на контролните органи; официалните корпоративни медии.
 • Партньори по веригата: софтуерни решения за аптеки и консултантски услуги; безплатно издание за клиенти на "Софарма Трейдинг" АД — "Pharma Premium", предназначено за собственици и фармацевти на аптеки; сайтове на компаниите в групата.
 • Служители: интранет страница; профили на компаниите в социалните мрежи; корпоративни сайтове; сайт на Групата.