Обхват на Декларацията

Декларацията дава широк поглед върху различни аспекти на дейността на Група Софарма като социално и обществено ангажиран корпоративeн гражданин. Тя се фокусира върху дейността на Групата за периода 01.01.2021 — 31.12.2021 г. Декларацията съдържа количествени данни, използвани като измерители за въздействие в основните сфери, описани по-долу.

Визия, стратегия и корпоративно управление

Мисия, ценности, цели и стратегия

Мисията на Група Софарма е да играе активна роля в повишаването на стандарта на живот на хората, като осигурява постоянен и лесен достъп до най-важните продукти свързани със здравето.

За да гарантира осъществяването на мисията си, Група Софарма непрекъснато инвестира в производството — нови технологии, научни изследвания и проучвания; в повишаване на ефективността на дистрибуцията; в поддържане на активен и ефективен диалог с всички участници в системата на здравеопазването; в участие в значими проекти и програми, свръзани с развитието на обществото и в опазване на околната среда.

Вертикално-интегрираният модел на компании, функциониращи основно в областта на здравеопазването, подпомага прилагането на световните и европейски стандарти и практики. Консолидацията в Групата води до печеливши синергии, по-добра организация, централизация на основни маркетингови и търговски дейности, оптимизация на разходите и по-добро представяне на всички пазари.

Компанията майка, като водещ фармацевтичен производител, следва най-добрите практики в сферата на корпоративното гражданство. Ценностите, които логично обуславят живота в компанията и взаимодействието и със заинтересованите лица са свързани с грижата за здравето на хората не само във физическия аспект, но и в емоционален и психически план.

Стратегията за развитие на Група Софарма превръща компаниите в нея в атрактивна инвестиция благодарение на следните поставени дългосрочни цели:

 • Диверсификация на портфолиото, разширяване на външните пазари, успешни операции по придобивания;
 • Устойчиво развитие и силно представяне на ключовите пазари;
 • Прозрачен и ефективен модел за управление.

Компаниите в Групата работят, за постигане на резултати в полза на всички заинтересовани страни, което ги прави предпочитан "партньор" в областта на здравеопазването и инвестициите.

Групата е представена в повече от 45 държави с ключови пазари България, Русия, Украйна, Казахстан и Полша и стратегически план, фокусиран върху по-нататъшно разширяване на присъствието в региона.

Политика на корпоративно гражданство

Корпоративното гражданство на Групата функционира и се развива в съответствие с конституциите, законите, подзаконовите актове и регулациите на държавите, в които е активна Групата. Във всички свои действия компаниите спазват разпоредбите на държавната, местната власт и регулаторните органи и следи за обновяването и стриктното прилагане на законодателството, касаещо дейността й. Групата следва 10те основни принципа на ГД на ООН и работи по постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие SDG 2015 чрез активното участие на компаниите в проекти, свързани с целите.

Системи на управление

Системи за корпоративно управление

Всяка от компаниите функционира следвайки своите основни вътрешни правила, като устройствените актове и е съответствие със системите си за управление в унисон с наложените законодателни и регулаторни изисквания. По-специфични системи за управление, свързани с фармацевтичното производство и дистрибуция са:

Системи за корпоративно управление Описание Приемане Последно обновяване
Проспект Проспектът съдържа подробна информация за емитента на даден финансов инструмент и за самата емисия. 2021 2021
Устав Уставът определя основните правила, по които се взимат съществени решения касаещи съществуването на Компанията. 2003 2021
Решения на Общото събрание на акционерите Решенията на акционерите са основополагащи за дейността на Компанията. минимум веднъж годишно 2021
Правила за работа на Съвета на директорите Инструкции и разяснения за задълженията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите 2007
Програма за добро корпоративно управление Система от правила, защитаваща правата на акционерите и другите заинтересовани страни. 2009 2021
Добра производствена практика/ GMP Система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, осигурявайки качествен краен продукт. 2003 2021
Добра дистрибуторска практика/GDP Система от принципи и правила за дистрибуция на лекарствени продукти и активни субстанции. Качеството на лекарствените продукти може да бъде засегнато от липса на адекватен контрол. 2003 2021
ICH "Q8 Pharmaceutical Development" Принципи, регулиращи създаването на фармацевтични продукти. 2004 2021
ICH "Q9 Quality Risk Management Принципи и инстурменти за управление на риска. 2006 2021
ISO 17025 Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране. 2014 2021
AXAPTA ЕRP програма, която представлява интегрирана информационна система за цялостното бизнес управление на процесите по планиране на производството, управление на веригата на доставките, управление и планиране на продажбите, управление и контрол на финансите, управление на взаимоотношенията с клиентите, бизнес анализи и други. 2013 2021
Правилник за лицата, притежаващи вътрешна информация Инструкции и разяснение относно задълженията и отговорностите във връзка със Закона срещу финансови злоупотреби с пазарни инструменти. 2007 2021
ISO 9001: 2015 Системи за управление на качеството 2008 2018
ISO 13485: 2003 Системи за управление на качеството на медицински изделия 2003 2018
СЕ МАРКА Съответствие на директива 93/42/ЕЕС за медицински изделия 2003 2016
Директива 93/42/ЕЕС Директива за концентрати за хемодиализа 2003 2016
БДСINISI/
IEC 17025
Стандарт за лабораторни изпитвания на храни от различен произход; води и напитки; фуражи; контрол на технологични повърхности и каркаси; диагностика на заболяванията по всички видове домашни и диви животни; пчели и пчелно пило 2006 2017
ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда 2015 2019
ISO 27001:2013 Системи за управление сигурността на информацията 2013 2017
OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд 2007 2017
СЗОДобри практики за разпространение Серия технически отчети на СЗО, № 937, 2006 г. 2006

Подробно описание на системите за корпоративно управление:

 • Програмата за добро корпоративно управление
 • Система от правила, защитаваща правата на акционерите и другите заинтересовани страни, за своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси свързани с дружеството и за участие в стратегическото му управление. Програмата осигурява и контрола върху дейността на Съвет на директори/Управителен и надзорен съвет и отчетността му/им пред дружеството и акционерите.

  Програмата е в съответствие с действащото законодателство, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Българския Национален кодекс за корпоративно управление.

 • GMP
 • Добрата производствена практика е система от правила и процедури, които гарантират качеството на лекарствените продукти на всеки един етап от производството им. Нейната цел е опазване на здравето на пациента.

  GMP включва както самото производство, така и условията за труд, квалификацията на производствения персонал, системата за пласмент и изтегляне на продуктите от пазара.

 • GDP
 • GDP включва инструменти за дейността на дистрибуторите на едро, включително и за предотвратяване на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига за доставки. Прилагането му гарантира контрол върху дистрибуторската верига и следователно запазване на качеството и целостта на лекарствените продукти.

  GDP се прилага за всяка дейност, която включва снабдяване, притежаване, доставка или експорт на лекарствени продукти, с изключение на снабдяване на населението.

  Тази система включва компетентността на персонала, условия на труд и съхранение на продукцията, контрол във всеки един момент от производството до крайната доставка.

 • ICH Q8 Pharmaceutical Development
 • Стандартът се отнася към цялостния процес на създаването на нови продукти — от разработването до регистрирането. Той включва и системите за оценки на риска и гарантиране на качеството, като част от дизайна на продукта. Касае всички компоненти на лекарствения продукт, субстанциите, помощните вещества, активните вещества, развитието на формулировката и процеса на създаване, натрупаните знания по време на този процес, физикохимични и биологични свойства, развитие на производствения процес и цялата информация, която е възможно да повлияе върху крайния резултат.

 • ICH Q9 Quality Risk Management
 • Принципи и инструменти за управление на риска, свързани с качеството, които могат да бъдат приложени към всички аспекти на фармацевтичните продукти — създаване, производство, дистрибуция и проверка на процесите през жизнения цикъл на субстанциите и лекарствените, биологичните и биотехнологичните продукти, включително суровите и допълнителните съставки и материалите, използвани за опаковка и етикетиране.

  ICH Q9 заедно с ICH Q8 насърчават развитието на научно-базираните и основаващи се на риска подходи към качеството. ICH Q9 Quality Risk Management касае управление на качеството, създаване, сгради, оборудване и мощности, управление на материалите, производство, лабораторен контрол и тестване, опаковка и етикетиране, проверка на всички тези дейности.

 • ISO 17025
 • Този международен хармонизиран стандарт съдържа общите изисквания за компетентност на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби). Стандартът е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството, както на административните, така и на техническите дейности. Резултатите (протоколи, сертификати), издадени от акредитирани лаборатории се използват от регулаторните органи, органи за оценяване на съответствието, извършващи сертификация на продукти, производителите на продукти и други.

  Наличието на този сертификат е част от риск мениджмънта и гарантира достоверността на резултатите от лабораториите и съответно — безопасността и качествата на медикаментите.

 • ISO 9001:2015
 • С внедряването на Система за управление на качеството спрямо изискванията на ISO 9001:2015 се гарантира способността на компанията непрекъснато да предоставя услуги, които отговарят на клиентските и приложимите законови, и регулаторни изисквания. Ефективното прилагане на системата води до повишаване удовлетвореността на клиентите ни.

 • ISO 14001:2015
 • Чрез внедряването на стандарта, дружеството поема ангажимент за рационално използване на природните ресурси и осигуряване на постоянен контрол върху идентифицираните аспекти на околната среда, на които влияе. Приложени са мерки за управление на аспектите на околната среда, тези които могат да бъдат контролирани и тези, върху които се очаква, че може да има въздействие от страна на компанията.

 • OHSAS 18001:2013
 • Чрез внедряването на стандарта, дружеството засвидетелства ангажираността си към здравето на своите служители като осигурява безопасна работна среда, управлява и минимизира рисковете за здравето на персонала, както и за персонала на заинтересованите страни, които работят на обектите на компанията.

 • ISO 27001:2013
 • Чрез прилагане на изискванията на стандарта, дружеството осигурява адекватни и съгласувани механизми за сигурност, чиято цел е защита на информационните активи на компанията и осигуряване доверието на всяка заинтересована страна, с особено внимание към клиентите.

 • ISO 13485:2016
 • Стандартът определя изискванията за система за управление на качеството, когато е необходимо дадена организация да докаже своята способност да осигури медицински изделия и свързани с тях услуги, които постоянно да съответстват на изискванията на клиента и приложимите нормативни изисквания.

 • БДС INISI / IEC 17025
 • Лабораторен Блок БСЕ, ДЗЖ е акредитирана лаборатория съгласно БДС INISI/IEC 17025 от Българската Служба за Акредитация (БСА) и има право да извършва изпитвания, които се признават от всички национални и европейски органи по контрол на храните. Обхвата на акредитацията включва изпитвания на храни от различен произход; води и напитки; фуражи; контрол на технологични повърхности и каркаси; диагностика на заболяванията по всички видове домашни и диви животни; пчели и пчелно пило.

  От 2014 г. Лабораторният Блок се помещава в нови лабораторни помещения включващи и ниво на Биосигурност-3 за диагностика на заболявания съгласно изискванията на OIE.

 • СЕ МАРКА
 • Съответствие на директива 93/42/ЕЕС за медицински изделия.

 • АXAPTA
 • Интегрирана информационна система за управление на бизнес процесите в корпоративната дейност на компанията от висок клас.

  Повишава ефективността, подпомага вземането на по-прецизни решения и подобрява взаимовръзките по веригата на доставки.

  Подпомага управлението и планирането на продажбите, производството в посока планиране на материали и производствен капацитет, управление на ресурси по линия на управление на веригата на доставки — наличности, складове и връзки между тях, управление на качеството.

  Програмата улеснява дейностите, свързани с oсчетоводяване, управление и контрол на финансите, контрол на бюджети и възможности за бизнес анализи.

 • СЗО Добри практики за дистрибуция (Технически отчети на СЗО, № 937, 2006 г.)

Чрез прилагане на изискванията на Европейската комисия, описани в Директива 2001/83/ЕО, Ръководството от 5.11.2013 година за Добра дистрибуторска практика и добрите практики на Световната здравна организация, компаниите ангажирани с дистрибуция заявяват своята експертност и постоянен контрол върху осигуряването на качеството, гарантирайки че продуктите последователно се съхраняват, транспортират и манипулират при подходящи условия, както изисква разрешението за търговия или спецификацията на продукта.

Отпечатък от дейността на компанията

Икономически отпечатък

Създаваме добавена стойност за всички заинтересовани лица
Икономически и Финансови показатели 2021 2020 % промяна Заинтересовани страни
Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия варанти 44 925 943 броя поименни, безналични варанти - - Акционери
Решение за изплащане на дивиденти от ОС в размер лева за 1 акция - 0.04 за първото полугодие N/A Акционери
Платени данъци в хил. лв. в т.ч.:Платени данъци (други) в хил. лв.Платен корпоративен данък в хил. лв. 82 391 82 398 -0.01 Държавна и местна власт
74 454 74 451 0
7 937 7 947 -0.13
Плащания към доставчици в хил. лв. 1 504 805 1 341 304 12.18 Доставчици /вкл. на външни услуги
Плащания за персонала в хил. лв. 146 239 129 085 13.29 Служители
Икономическият отпечатък се проследява най-ясно чрез решенията за изплащане на дивиденти, които показват отношенията с акционерите като заинтересовани страни; платените данъци, вкл. платен корпоративен данък, които представляват принос към дръжавната и местната власт; плащанията към доставчици, които показват отношенията с компании по веригата на доставки; цената на труда, която показва отношенията със служителите като заинтересована страна.
Социален отпечатък
Икономически и Финансови показатели/разходи хил. лв./ 2021 2020 Заинтересовани страни
Заводи / брой заети лица 8/ 1 768 9/ 1 991 Служители, местни общности
Обучения/разходи в хил. лв./ 247 215 Служители
Икономически и Финансови показатели/разходи хил. лв./ 2021 2020 Заинтересовани страни
Социални разходи/разходи в хил. лв./ 4 192 3 639 Служители
Медицинско обслужване/разходи в хил. лв./ 761 853 Служители
Дарения/разходи в хил. лв./ 365 962 Служители, Местни общности
Услуги по социална дейност и мероприятия 214 219 Местни общности

Проекти свързани с насърчаване на здравната културата и инвестиране в гражданското общество

Компаниите от Групата работят за повишаване на икономическото и социалното развитие на обществото, за насърчаване на здравословния начин на живот и за подобряване на здравната култура.

 • Група Софарма държи на традициите, които подхранват фундаментални ценности, като грижа за здравето в хармония с природата, укрепване на общността и подхранване на състезателния дух.
 • Традиционно подпомагаме инициативи свързани със спорта и здравословния начин на живот, чрез оказване на подкрепа на спортни събития и състезания;
 • Имаме водеща роля в инициативи по линия на Мрежата на глобалния договор на ООН — "Игри за добрини" — подкрепа на спорт с кауза: колективни, индивидуални или виртуални игри;
 • През 2021 г. бяха положени усилия за осигуряване на безопасна среда за служители и партньори в ситуация на COVID-19 пандемия;
 • В условията на пандемия и затруднени доставки, бяха въведени мерки за недопускане липсата на жизненоважни лекарства, медикаменти с повишено потребление и пряко свързани с лечението на COVID-19;
 • В полза на пациентите беше създадена система за изпълняване на електронни рецепти във всеки един от 63 обекта на SoPharmacy, разположени в 11 града в страната. От стартирането на услугата десетки клиенти са се възползвали от услугата;
 • Беше създадена дигитална платформа за обучения и повишаване квалификацията на персонала, вкл. фармацевтите;
 • Инвестиране в нови дигитални канали за комуникация, които да помагат на обществото при справяне с тютюнопушенето;
 • Дарения към болници, Български червен кръст, домове за възрастни хора.
Екологичен отпечатък
Показатели 2021 2020 %
Разходи за материали и енергия(ел. енергия, тополоенергия, горива, вода, без основните суровини и обезценка) /разходи хил. лв./ 29 030 26 829 8.20
Разходи за транспортни услуги 4 324 4 803 — 9.97
Разделно събиране на отпадъци 442 т. 1 700 т. — 74
Емисии отпадни газове в атмосферния въздух 0Заводите на "Софарма" АД са сертифицирани по Добри Производствени Практики (GMP), което контролира и степента на замърсяване на околната среда. Емисиите отпадни газове са под 50 тона годишно, което според стандартите клони към 0. 0Заводите на "Софарма" АД са сертифицирани по Добри Производствени Практики (GMP), което контролира и степента на замърсяване на околната среда. Емисиите отпадни газове са под 50 тона годишно, което според стандартите клони към 0. 0
Емисии в отпадните води Отпадните води се пречистват в ГПСОВОт години в производството в заводите на компанията не се използват органични вещества за филмиране на таблетките, което гарантира нулевото замърсяване на отпадните води.
Обучение и участие на персонала за начините за опазване на околната среда Инструктаж на служителите при постъпване;
Инструкции за оползотворяване и разделно събиране на отпадъците;
Инструкции как се работи с отпадъчни вещества в звената.

Oсновната част от оборота, оперативните и капиталовите разходи на Компанията са свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви, с изключение на някои транспортни дейности от трети лица и вътрешно-транспортни дейности, които намаляват с 479 х.лв. през 2021 г. или с 9.97% от 4,803 х.лв. през 2020 г.

Проекти свързани с отговорно използване на ресурсите и защита на околната среда

 • Разделно събиране на отпадъци, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производството и битовите отпадъци;
 • Kапачки за Бъдеще — Благотворително събиране на пластмасови капачки на всички производствени площадки;
 • Осигуряване на регулярни обучения на персонала по въпросите на околната среда и предотвратяване на замърсяването;
 • Отговорно изпълнение на наложителните изисквания на Постановление на Министерския съвет 137 и на Наредбата за опаковките и отпадъците;
 • Преминаване от пластмаса на paper sticks при производството на клечки за уши;
 • Разделно събиране на битови отпадъци (хартия, пластмаса, батерии) на работното място. Осигурени контейнери на всички производствени площадки;
 • Намаляване на печатните рекламни материали с 50% годишно до 2025 г., чрез преминаване към дигитално съдържание;
 • Ежегодно измерване на емисиите на отпадни газове в атмосферния въздух;
 • Инвестиции в създаването на "умни" сгради, съоръжения за възобновяеми източници на енергия;
 • Нулево замърсяване на отпадните води и атмосферата, чрез използване на воден филм, вместо органични вещества за филмиране на таблетките в производството в заводите на компанията;
 • Измерване на годишните емисии на отпадни газове в атмосферния въздух от Фитохимическия завод и Фабриката за лекарствени форми.
 • Емисиите отпадни газове са под 50 тона годишно, което според стандартите клони към нула.

Служители

Компаниите в Група Софарма предоставят равни възможности за работа по пол, възраст и образование.

 • Нулева толерантност към всякакъв род дискриминация на работното място;
 • Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на възможности за развитие, основани на равнопоставеност;
 • Осигуряване на право на сдружаване и трудова защита на служителите.

Към 31.12.2021 г. средно-списъчният състав на персонала в Група Софарма 5 507 (при 5 796 за 2020 г.). Средно-списъчният брой на служителите в "Софарма" АД към 31.12.2021 г. е 1 860 (при 1 991 през 2020 г.), а в "Софарма Трейдинг" АД е 826 (при 779 през 2020 г.)

Организационна структура

Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и дистрибутор на фармацевтични продукти със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа. Групата включва дружество-майка и неговите седемдесет и осем (31.12.2020 г.: деветдесет и четири) дъщерни дружества. Допълнително, Групата има инвестиции в две асоциирани дружества и в едно съвместно дружество (31.12.2020 г.: в едно асоциирано).

"Софарма" АД, дружеството — майка, е търговско дружество, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16, основано през 1933 г. Днес "Софарма" АД е публично дружество и е сред най-успешните български компании след приватизацията, като десет поредни години е сред топ 10 по приходи в сектор Фармация в България.

Продукти и услуги

Група Софарма извършва дейност в следните направления:

 • Производство на лекарствени средства, основно генерични; субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство); хранителни добавки; инфузионни разтвори; концентрати за хемодиализа;
 • Производство на медицински изделия и лечебна козметика, като пластири, превързочни продукти и санитарно-хигиенни продукти, съсредоточени в производствена площадка в гр. Сандански;
 • Дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки и козметика;
 • Производство и дистрибуция на нефармацевтични продукти, основно медицински консумативи като спринцовки и други материали за еднократна употреба в медицината, както и други допълнителни дейности към производството на фармацевтични продукти и дистрибуцията на фармацевтични продукти.

Производствена дейност

Софарма и производствените, и дъщерни дружества разполагат с 8 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС — GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти и признат във всички държави от ОНД.

Производствената дейност на Групата се осъществява и развива в следните основни направления:

 • производство на лекарствени средства;
 • субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • ветеринарни ваксини;
 • инфузионни разтвори;
 • концентрати за хемодиализа;
 • медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина;
 • бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

"Софарма" АД

Дружеството има повече от 200 продукта в своето портфолио: в т.ч. близо 190 лекарствени продукти и 11 групи медицински изделия. Лекарствените продукти включват основно генерици и 15 традиционни продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Традиционните продукти на Дружеството (и по-специално Табекс, Карсил и Темпалгин) имат основен дял в приходите от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на Дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин. Продуктовото портфолио на "Софарма" АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология, нефрология, хирургия, ортопедия и травматология.

"Биофарм Инженеринг" АД

"Биофарм Инженеринг" АД разполага с модерни звена на производство и непрекъснато разширява и модернизира производствените си мощности. Стратегията на "Биофарм Инженеринг" АД стъпва върху пазарните и технологичните предимства на фирмата. Дружеството притежава сертификат за Добра Производствена Практика (GMP). Развива се успешно в следните области:

 • Производство на инфузионни разтвори;
 • Производство на инжекционни разтвори;
 • Производство на ветеринарно медицински лекарствени и имунологични препарати;

Произвежданите инфузионни разтвори се реализират чрез "Софарма" АД както на българския така и на международния пазар. Ветеринарно медицинските продукти се предлагат в България и други европейски страни.

ПАО "Витамини" Украйна

ПАО "Витамини" произвежда и продава лекарства, таблетки, прахове, маслени разтвори, сиропи и тинктури. Производство на медикаментите на ПАО Витамини е високоефективно, с отлично качество, достъпни цени и се продава успешно не само в Украйна и страните от ОНД.В момента производството се осъществява в следните производствени обекти:

 • за течни лекарствени форми;
 • две производствени площадки за твърди лекарствени форми;
 • производствена площадка за екстракция;
 • производство на тинктури;
 • производство на разтвори;
 • производство на прахообразни продукти.

Дистрибуция

"Софарма Трейдинг" АД е единственият дистрибутор на българския пазар на фармацевтични продукти на водещи международни фармацевтични и други компании в областта на здравеопазването като Amgen, Astra Zeneca, GE Healthcare, Johnson and Johnson, Abbot Diagnostics, Hartmann, Novartis и Novo Nordisk.

Компаниятаеводещ дистрибутор на фармацевтични продукти и козметика в България с пазарен дял за фармацевтични продукти от 22.15% (според IQVIA).

Компанията предлага повече от 15 000 продукта (по-специално лекарства, медицинско оборудване и устройства, консумативи, козметика, витамини и хранителни добавки) в портфолиото си, включително и марките на "Софарма" АД, и притежава изключителните права за България над марки на стратегически партньори като "Aboca", "Colief", "Jamieson", "Planter’s", "Premax", "Skincode", "SVR Laboratories", "US Pharmaciа and Wyeth", специализирани услуги (като софтуерни решения за аптеки и консултантски услуги) и национални логистични услуги. "Софарма Трейдинг" си сътрудничи с повече от 400 партньора и над 3 000 клиента.

СИА "Бриз" Латвия

Компанията се развива успешно и притежава необходимите за дейността й сертификати и лицензи, като ДДП, лицензия за внос на лекарства, произведени в трети страни в ЕС, както и лиценз за работа с психотропни вещества. Мисията на компанията е да отговори на нуждите на клиентите в природните, ефективни и модерни лекарства и козметика, хранителни добавки, които подобряват здравето и качеството на живот. Основната цел на компанията е да увеличи продажбите на портфейла от продукти на "Софарма" АД на пазарите на Латвия, Литва, Естония и Беларус. Освен представителни, търговски и маркетингови услуги, компанията успешно осигурява услуги по лекарствена безопасност за своите клиенти.

СИА "Бриз" развива дейността си в следните основни насоки:

 • Дистрибуция на лекарства и хранителни добавки в сегмента на едро и дребно;
 • Дистрибуция на козметика и парфюмерия в сегмента на едро и дребно;
 • Регистрация на лекарства в Латвия, Литва, Естония, Беларус, България и други;
 • Представяне на лекарства, произведени в трети страни в Европейския съюз;
 • Маркетинг подкрепа на продуктите на споменатите пазари.