За декларацията

Консолидираната декларация ("Декларацията") за нефинансово отчитане описва ангажиментите, които компаниите в Група Софарма са поели и изпълняват към заинтересованите си страни: акционери и инвеститори; държавна и местна власт; потребители, клиенти и партньори; околна среда и общество. Групата поддържа активен диалог с всички тях при вземане на важните решения и при осъществяването на корпоративните си комуникации на всички нива. Компаниите от Групата мониторират и декларират икономическия, обществен и екологичен отпечатък, който оставят в резулат на своята дейност. Изполваните измерители са в съответствие с със спецификата на компаниите и се използват за редуциране на негативното въздействие и увеличаване на положителното влияние.

Декларацията е съобразена с изискванията за отчитане на чл. 48 от Закона за счетоводството и представлява описание на политиките на предприятията по отношение на екологията, социалните въпроси, служителите, антикорупцията, правата на човека.

Всички компании в Групата се стремят да въвеждат добрите практики следвани от компанията майка "Софарма" АД.