Група Софарма полага всички усилия за осигуряването на равни възможности при назначаване и за спазване по форма и същество на целия диапазон от закони, отнасящи се до справедливи практики в работната среда и предотвратяване на дискриминация.

Дискриминацията, независимо дали се базира на раса, пол, усещане за или изразяване на полова принадлежност, цвят на кожата, убеждения, вероизповедание, национален произход, националност, гражданство, възраст, инвалидност, генетична информация, семейно положение (включително съжителства без брак и граждански съюзи, дефинирани и признати от действащото законодателство), сексуална ориентация, култура, родословие, статут на ветеран, социално-икономическо положение или други защитени от закона лични характеристики, са неприемливи и напълно несъвместими с традиции на Групата, за предоставяне на почтено, професионално и достойно работно място. Репресивните мерки към лица, повдигащи оплаквания за дискриминация или тормоз, са също забранени.

Основните цели, които Групата си поставя, при прилагането политиките на многообразие са:

  • Привличането, наемането и задържането на работа на хора с широк спектър от професионални умения. Разнообразните способности на ръководителите и служителите отварят нови възможности за новаторски и творчески решения, повишават креативността и иновативността. Това от своя страна би довело и до по-ефективна адаптация към въздействието на глобализацията и технологичните промени. По-разнообразната работна сила може да увеличи ефективността на компанията да постига целите си. Тя може да повдигне духа на служителите, да даде достъп до нови сегменти от пазара и да увеличи производителността.
  • Насърчаване на работна атмосфера, която приема етнокултурното многообразие, в която различията между хората се ценят и уважават.
  • Решаване на един от най-важните проблеми за работодателя — този за недостига на работна ръка, както и проблемите, отнасящи се до наемането и задържането на работа на висококвалифицирани работници.
  • Подобряване на репутацията и цялостното представяне на Групата пред външните заинтересовани страни и обществото.
  • Създаване на възможности за групите в неравностойно положение и изграждане на единството на обществото.

Група Софарма се стреми да постигне заложените цели, като утвърждава и прилага на практика значимите за дружеството видове многообразия. Възприемайки добри практики от други компании и институции, ръководствата на дружествата в Група Софарма искат да превърнат управлението на многообразието във функционираща част на Групата. Групата полага усилия служители, потребители, клиенти и инвеститори да бъдат информирани относно значимостта на многообразието за тях и тяхната работа, като цели да изгради у тях доверие и желание за подкрепа.

Политиката на многообразие осигурява разнообразие на членовете на ръководните органи, което гарантира надеждна система за управление и контрол, а доброто корпоративно управление е основен елемент на сигурното и стабилно функциониране на Група Софарма. Те отговарят на високите стандарти, прилагани от Групата, с цел реализиране на неговите цели и стратегии.

Съставът на управителните органи на дружествата в Групата и броят лица, включени в тях, са съобразени с големината, сложността и обхвата на дейността на съответното дружеството и гарантират наличие на достатъчно ниво на общи експертни знания.

Членовете на управителните органи на дружествата в Групата притежават богат професионален опит, както теоретичен, придобит чрез образование, обучения и квалификации, така и практически, придобит по време на заемани предишни длъжности. Те са лица с добра репутация и управленски способности, с високи професионални и нравствени качества.

Спазен е принципът на равнопоставеност на половете, доказателство за което са множеството жени, заемащи висши ръководни постове в дружества в Групата. Съотношението мъже-жени в повечето дружества в Групата е в полза на жените и се налага от характера на производствения процес. Политиката на многообразие по отношение на управленските органи не допуска ограничение на възрастовия състав.

В дружествата в Групата има представители от различни малцинствени етнически групи-етноси. В тях работят и хора в неравностойно положение. Стремежът е да се осигурят на младите хора възможности за професионално и личностно развитие.

В дружествата в Групата няма случаи на дискриминация по каквито и да е признаци.

В Раздел V от Правилника за вътрешния трудов ред на "Софарма" АД са регламентирани правата и защитата на служителите, що се касае до всякакви дискриминационни действия от страна на работодателя.

На основание Наредба за трудоустрояване /ДВ, бр.7/1987 г., изм. и доп.бр. 111 от 28.12.2001 г., изм., бр.78 от 30.09.2005 г., влязла в сила от 01.10.2005 г., Наредба №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност /ДВ, бр.52/1987 г., ДВ, бр.47/1990 г./ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност /ДВ, бр.44/1993 г./ и съгласно чл. 27 от Закона за интеграция на хора с трайни увреждания, всяка година се създава Комисия по трудоустрояване в "Софарма" АД. Комисията изготвя списък на подходящи места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и с трайни увреждания в съответствие с процента, определен за отрасъла по реда на чл. 315 от КТ и на бременни работнички и работнички кърмачки. Комисията разглежда конкретните случаи за трудоустрояване и посочва подходящи за целта места съгласно утвърдения списък.