Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

 1. Състав на членовете на Съвета на директорите на "Софарма" АД:

  Дружеството-майка се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от пет физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

  Съставът на Съвета на директорите е описан в т. I. Обща информация за "Софарма" АД в Доклада за дейността.

  Съгласно чл.116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да са независими лица. В случая това е:

  • Александър Викторов Чаушев

  Членовете на Съвета на директорите се запознават с правата и задълженията, свързани със заеманата от тях позиция.

 2. Ред за работа на Съвета на директорите

  "Софарма" АД има разработени Правила за работа на Съвета на директорите, които съответстват и са продължение на принципите, залегнали в Програмата за корпоративно управление. Уставът на Дружеството е в съответствие с изискванията на ЗППЦК, и е застъпено правото на акционерите за своевременно уведомяване по различни въпроси.

  Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

 3. Протоколи

  За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

  Протоколите се съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите на Дружеството в специален регистър съгласно разпоредбата на чл.116г, ал.3, т.3 от ЗППЦК.

  Протоколите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

 4. Отговорност

  Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

  Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

  Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

  Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

 5. Роля на Съвета на директорите за прилагане на принципите на добро корпоративно управление

  Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството-майка, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и Устава са от изключителната компетентност на Общото събрание. Според структурата и състава на управителните органи на всяко от дружествата в Групата, функциите им са разпределени съответно ресорите, които съществуват в тях. Начинът на функциониране на управителните и контролните органи е насочен към привеждане управлението на всяко дружество в съответствие с поставените стратегически цели, както на самото дружество, така и с тези на Групата.

  Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на Дружеството на един от своите членове /изпълнителен директор/. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

  Членовете на Съвета на директорите на публичните дружества в Групата представят декларация до Комисията по финансов надзор /КФН/, до "БФБ — София" АД и до самото Дружество по чл.114б от ЗППЦК и по чл.247, т.4 от Търговския закон. Промяната в тези обстоятелства се декларира в съответните срокове след нейното настъпване.

  При осъществяване на дейността си Съветът на директорите се съобразява с приетите принципи за корпоративно управление на Дружеството.

  Съветът на директорите полага най-добри усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация с цел информирано упражняване на правата на акционерите, съответно вземането на информирано решение за инвестиране от инвеститорите.

 6. Дължима грижа. Недопускане на конфликт на интереси.

  Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

  • да осъществяват функциите си с грижата на добър търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери;
  • да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;
  • да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;
  • да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат — да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на Съвета, при вземането на решения в тези случаи;
  • да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството;
  • да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

  Съветът на директорите e подпомаган от Одитен комитет, който съгласно Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти, изпълнява следните функции:

  • наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието;
  • наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
  • наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
  • наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
  • извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

  На Извънредно Общо събрание на акционерите на "Софарма" АД, проведено на 20.11.2008 г., е избран Одитен комитет в състав от трима души: Цветанка Златева, Васил Пиралков и Васил Найденов с 3-годишен мандат, който е преизбиран 3 последователни пъти. С решение на ОСА от 02.06.2017 г. Васил Пиралков е заместен от Кристина Атанасова.