Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

 1. Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

  През годината няма достигане, надхвърляне или падане под една от следните граници от 10%, 20%, 1/3, 50% и 2/3 от акционерния капитал на Дружеството-майка.

 2. Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права;

  За Дружеството-майка и за останалите публични дружества в Групата няма ценни книжа със специални права. Съгласно Уставите на дружествата в Групата, всички емитирани от тях акции са от един клас, поименни, безналични, обикновени и неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

 3. Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;

  Няма ограничения върху правата на глас в Дружеството-майка и за останалите публични дружества в Групата.

 4. Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния акт;

  За "Софарма" АД, Съветът на директорите предлага на Общото събрание изменения и/или допълнения в Устава, промени в състава на Съвета на директорите, освобождаване и избиране на нов Съвет на директорите.

  Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически и юридически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, то определя представител/и/ за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

  Физическите лица, които представляват юридическите лица — членове на Съвета на директорите, трябва да отговарят на изискванията на чл.234, ал.2 от ТЗ.

  Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

  Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

  Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

  • служител в публичното дружество;
  • акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
  • лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
  • член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице.
  • свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

  Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

  При промени в законодателството на следващото Общо събрание на акционерите се взима решение за изменение и допълнение на Устава, с оглед привеждане в съответствие на неговите разпоредби с тези на действащите нормативни актове. До взимане на това решение, засегнатите текстове на Устава се тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на страната.

  Уставът се изменя и допълва с решение на Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на Общото събрание капитал. Актуалният Устав е вписан в Търговския регистър под номер №20210412150242.

 5. Правомощията на членовете на Съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

  Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството-майка. Одобрението за издаване на облигации е решение, което Съветът на директорите може да вземе с квалифицирано мнозинство от 2/3 от своите членове.

  Съветът на директорите е упълномощен за обратно изкупуване на акции при определени условия, съгласно решение на ИОСА от 23.02.2018 г.