Обяснение кои части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" от чл. 100 "н" ал. 8 не се спазват

и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление — основания за това


Публичните дружества в Група Софарма спазват всички части на Кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а".