Публичните дружества в Група Софарма приеха и продължават да спазват създадения през октомври 2007 г., с последващи изменения през 2012 г., 2016 г. и 2021 г., Национален кодекс за корпоративно управление /НККУ/, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Доброто корпоративно управление е съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителните органи на Групата, нейните акционери и всички заинтересовани лица-служители, търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, в публичните дружества в Групата са установени определен набор от изисквания за добри практики по корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните им органи и които са свързани с:

 • Защита правата на акционерите;
 • Осигуряване на справедливо третиране на всички акционери, независимо от броя на акциите, притежавани от тях;
 • Признаване на правата на заинтересованите страни и насърчаване сътрудничеството между дружествата и заинтересованите страни;
 • Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружествата, включително и финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението на дружествата;
 • Подпомагане на стратегическото управление на дружествата, контрола върху дейността на ръководството и отчетността му пред дружеството и акционерите.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа "спазвай или обяснявай". Това означава, че препоръките му се спазват, и независимо дали има отклонение от тях или не, ръководствата на публичните дружества в Групата периодично разкриват информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ, а именно:

 • Действията на ръководствата им са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на Групата.
 • Ръководствата на публичните дружества в Групата спазват Програма за корпоративно управление, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.
 • Ръководствата на тези дружества в Групата утвърждават Политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и уставите си.

"Софарма" АД участва в учредяването на Сдружение "Национална комисия по корпоративно управление".

1. РЪКОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА "СОФАРМА" АД — СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Функции и задължения

Съветът на директорите на "Софарма" АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на Дружеството и интересите на акционерите. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, лоялност, управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите спазва Етичен кодекс на служителите на Дружеството, приет с протокол на СД от 26.03.2007 г.

Ръководството на "Софарма" АД, в лицето на Съвета на директорите, също така:

 • следи за резултатите от дейността на Дружеството-майка и Групата и при необходимост инициира промени в управлението;
 • третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец;
 • се стреми да следва икономическите социални и екологически приоритети на Дружеството;
 • насърчава прилагането и наблюдава спазването от страна на дъщерните дружества на възприетите принципи за устойчиво развитие на групово ниво, също така съдейства за утвърждаването на култура за устойчиво развитие;
 • осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност;
 • oсигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч. за вътрешен контрол и вътрешен одит;
 • отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на Дружеството-майка и Групата;
 • дава насоките, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес план на Дружеството-майка и на Групата, сделки от съществен характер и т.н.;
 • се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите, като изготвя Годишен доклад за дейността и го предоставя за приемане от ОСА.

Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите на "Софарма" АД, съобразно закона и Устава на Дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата. Всички членове отговарят на законовите изисквания за заемане на съответната длъжност.

При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството-майка и Групата.

Структура и компетентност

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството, като то се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от пет физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на неговите членове във връзка с управлението на Групата.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основните функции на членовете на Съвета на директорите и броя на независимите членове са залегнали в Устава на Дружеството. Независимите директори контролират действията на изпълнителното ръководство и участват ефективно в работата на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. В Съвета на директорите на "Софарма" АД има един независим член.

Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, Устава и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на "Софарма" АД имат подходящи знания и опит, съответстващи на заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите следва да бъдат запознати с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Групата. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. В Устава на Дружеството не е определен броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции, с цел да не се ограничава тяхната дейност.

Изборът на членовете на Съвета на директорите на Дружеството-майка става посредством прозрачна процедура, която осигурява, освен всичко останало и навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят последователни мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективната работа на Дружеството-майка и спазването на законовите изисквания. Съгласно Устава на Дружеството-майка членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Управителните органи на всички публични дружества в Групата са изготвили и прилагат Политика за формиране на възнагражденията им, която се приема от Общото събрание на акционерите. Политиките за възнагражденията са разработени в съответствие с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на Комисията за финансов надзор и със Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на акционерите.

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика за корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат:

 • Задълженията и приноса на всеки един член на управителните ограни в дейността и резултатите на съответното дружество. Членовете на управителните органи получават постоянно възнаграждение под формата на определена от Общото събрание на акционерите сума, изплащана при условията и в сроковете на сключените между тях и Дружеството договори за управление.
 • Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове в управителните органи.
 • Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на управителните органи и дългосрочните интереси и устойчивото развитие на дружествата. Възнагражденията на членовете се формират въз основа на резултатите от дейността на дружеството и са в съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на дружеството и Групата.
 • Изпълнителният член на Съвета на директорите получава постоянно възнаграждение под формата на определена от Общото събрание на акционерите сума, изплащана при условията и в сроковете на сключения между него и дружеството договор за управление.
 • Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните органи и на Изпълнителния директор на дружеството задължително се определят от Общото събрание на акционерите. Съгласно Устава на Компанията-майка, при положителен финансов резултат /печалба/ и по решение на Общото събрание, Изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение в размер до един процент от нетната печалба на Дружеството.
 • Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните органи и на Изпълнителния директор на дружествата задължително се определят от Общото събрание на акционерите.
 • Възнаграждението на независимите директори е само основно без допълнителни стимули и отразява участието им в заседания, както и изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството.

Досега на изпълнителните членове не са предоставяни акции, опции върху акции или други финансови инструменти.

С квалифицирано мнозинство, управителните органи, могат да вземат решение, с което да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер до 2% от стойността на печалбата на Дружеството-майка за всяка отделна финансова година. Същото е възможно само при наличие на решение на Общото събрание на акционерите за определяне конкретния размер на сумата на бонуса, взето на заседание, на което е приет съответният заверен Годишен финансов отчет и е налице положителен финансов резултат /печалба/.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и Уставите на публичните дружества в Групата и Дружеството-майка.

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за определяне на възнагражденията и тантиемите на членовете на Съвета, както и до информация относно получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули. Информация за възнагражденията на членовете на СД се представя в годишния финансов отчет, в Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите и се публикува на интернет страниците на дружествата.

Конфликт на интереси

Членовете на управителните органи се стремят да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са регламентирани в Уставите не дружествата и във вътрешните документи и правила.

Членовете на управителните органи се стремят да разкриват незабавно конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружествата и членове на управителните органи или свързани с тях лица.

Всеки конфликт на интереси се разкрива на управителните органи.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в която член на управителните органи или свързани (заинтересовани) с него лица имат финансов интерес.

В чл. 114 от ЗППЦК подробно са описани хипотезите, при които лицата които управляват и представляват публично дружество, включително лицата — представители на юридическо лице, което е член на управителен орган на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество, не могат да извършват определени сделки. Член 114 от ЗППЦК и следващи осигуряват възможност на акционерите да разглеждат и одобряват предварително сделки с участието на заинтересовани лица и свързаните с тях лица с цел избягване на конфликти на интереси и нарушаване правата на акционерите.

Комитети

Работата на управителния орган се подпомага от комитети, като необходимостта от тяхното създаване се определя от управителния орган съобразно спецификата на дружеството.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на определените от него критерии, управителния орган предлага на Общото събрание на акционерите да избере одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството.

Комитетите се създават въз основа на писмено определени структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

Одитният комитет на "Софарма" АД е в състав от трима души, с 3-годишен мандат определен от ОСА. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

2. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Одитният комитет на "Софарма" АД и неговите членове, в качеството си на лица натоварени с общото управление, осигуряват надзор на дейностите по вътрешен одит и следят за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на Групата.

Ръководството на "Софарма" АД, подпомагано от Одитния комитет, писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

Ръководствата на дружествата в Група Софарма осигуряват спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит, а публичните дружества прилагат и разпоредбите на специалните закони.

Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. Одиторите се избират от ОСА за всяка финансова година.

Дружествата в Група Софарма имат изградена система за вътрешен контрол, която включително идентифицира рисковете, съпътстващи дейността им, и подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация и нейната сложност е продиктувана от спецификата на дейността на съответното дружество.

3. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма, гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, като защитават правата им и улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на Уставите на дружествата. Ръководствата осигуряват информираност на всички акционери относно техните права, финансовите резултати на дружеството и корпоративните събития, чрез система за разкриване на информация и електронната страница на дружеството.

Общо събрание на акционерите

На разположение на всички акционери е информация за правилата, съгласно които се свикват и провеждат Общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване. Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общите събрания, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранията.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите на съответното публично дружество от Групата и да изразяват мнението си, както и да задават въпроси.

 • Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, както и чрез кореспонденция или по електронен път. Редът за участие на акционерите в Общото събрание е оповестен в Поканата.
 • Ръководството поддържа база данни с контакти на своите акционери, притежаващи 5 или над 5% от капитала на дружеството, която позволява изпращане на директни съобщения до тях или до определено лице.
 • Ръководството осъществява ефективен контрол, като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.
 • Ръководството организира и провежда редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, съгласно законоустановените процедури, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от тях да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
 • Ръководството определя процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.
 • Ръководството предприема действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите, когато това е възможно и необходимо, и не противоречи на НККУ.
 • Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма считат, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.
 • Процесите и процедурите за провеждане на Общи събрания на акционерите гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните и защитават техните интереси.

Всички членове на Ръководствата се стараят да присъстват на Общите събрания на акционерите на дружествата.

Материали за Общото събрание на акционерите

Материалите, свързани с Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите от деня на обявяването на поканата за свикването му в Търговския регистър. Те се предоставят на Комисията по финансов надзор и се публикуват на интернет страницата на дружеството, както и в съответните медии, най-малко 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и при поискване се предоставят безплатно на акционерите.

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

Публичните дружества в Група Софарма поддържат на интернет страниците си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

Ръководствата на тези дружества в Група Софарма съдействат на акционерите, имащи право, съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите

Протоколите от проведените Общи събрания на акционерите се публикуват в законоустановения срок, като се спазват разпоредбите относно изискванията за максимална публичност и прозрачност на предоставената информация, едновременното й публикуване, използвайки достатъчно достъпни платформи за разкриване на информация, включително и собствените интернет страници на дружествата. Всички материали от проведените общи събрания на акционерите се съхраняват достъпни за акционерите и всички заинтересовани страни за срок, определен в ЗППЦК.

През 2021 година публичните компании от Група Софарма проведоха Общи събрания на акционерите както следва: "Софарма" АД проведе две ОСА, "Софарма Трейдинг" АД проведе три ОСА, "Момина Крепост" АД проведе едно ОСА, "Софарма Билдингс" АДСИЦ проведе едно ОСА, "Софарма Имоти" АДСИЦ проведе едно ОСА и "Доверие-обединен холдинг" АД проведе две ОСА.

Съветът на директорите счита, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

Еднакво третиране на акционери от един клас

Всички акционери от един клас се третират еднакво.

Всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на акционерите от същия клас.

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма гарантират предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им

Консултации между акционерите относно основни акционерни права

В границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на Уставите на съответните дружества, ръководствата на публичните дружества в Група Софарма не възпрепятстват акционерите, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до основните им акционерни права по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

Сделки на акционери с контролни права и сделки чрез злоупотреба

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма не допускат осъществяването на сделки с акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери, включително при условията на договаряне сами със себе си.

Политика за възнаграждения

Управителните органи на публичните дружества в Групата изготвят Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи през 2021 година. Докладът разкрива начина, по който се прилага Политиката за възнагражденията, като се обръща специално внимание върху избягване създаването на стимули за прекомерно поемане на риск, конфликт на интереси или друго поведение, водещо до неблагоприятни последици. Размерът и структурата на възнагражденията се определят от Общото събрание на дружеството.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма утвърждават Политика за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и Уставите.

В съответствие с приетата Политика за разкриване на информация, ръководствата създават и поддържат система за разкриване на информация.

Политиката за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма също така:

 • гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки;
 • своевременно оповестяват структурата на капитала на дружествата и споразуменията, които водят до упражняване на контрол, съгласно неговите правила за разкриване на информация;
 • в границите на действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите, Уставите на дружествата гарантират, че правилата и процедурите, съгласно които се извършват придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от активите, са ясно и своевременно оповестени;
 • утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация;
 • са приели вътрешни правила, които осигуряват своевременното оповестяване на всяка съществена, периодична и инцидентна информация относно дружествата, тяхното управление, ръководствата им, оперативната им дейност, акционерната им структура;
 • оповестяват нефинансова информация на годишна база в съответствие с националното законодателство и приложимото европейско право. Нефинансовата декларация е част от годишния отчет, където е включена информация как и до каква степен дейностите на компанията могат да се квалифицират като екологично устойчиви, като например: каква част от оборота му е в резултат на продукти и услуги, които са свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви; каква част от капиталовите му разходи, когато е приложимо, както и каква част от оперативните разходи са свързани с активи или процеси свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви.

Като част от системата за разкриване на информация, Група Софарма поддържа интернет страница с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната информация, чието име е: www.sopharmagroup.com.

Разкриваната информация чрез интернет страницата на Групата включва:

 • основна, идентифицираща Групата, търговска и корпоративна информация;
 • актуална информация относно акционерната структура на компанията-майка;
 • правилата и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на Групата;
 • информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на компанията-майка, както и основна информация относно членовете им, включително и информация за комитети;
 • финансови отчети за последните 10 години;
 • материалите за предстоящите Общи събрания на акционерите на "Софарма" АД, както и допълнителни такива, постъпили по законов ред;
 • информация за взетите решения от Общите събрания на акционерите поне за последните три години, вкл. информация за разпределените от Групата дивиденти за този период;
 • информация за одиторите;
 • информация за предстоящи събития;
 • информация относно емитираните акции и други финансови инструменти;
 • важна информация, свързана с дейността на Групата;
 • информация за правата на акционерите, в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон;
 • информация за контакти с Директорa за връзки с инвеститорите на "Софарма" АД.

Групата поддържа и чуждоезична версия на корпоративната интернет страницата с аналогично съдържание на следните езици: английски език, руски език и полски език.

Групата периодично разкрива информация за корпоративното управление. Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа "спазвай или обяснявай".

Ръководствата на публичните дружества в Група Софарма осигуряват оповестяването на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно Групата, посредством канали, които предоставят равнопоставен и навременен достъп до съответната информация от потребителите.

През 2021 година публичните дружества в Групата разкриват регулирана и друга информация чрез предоставянето й на Комисията за финансов надзор и на обществеността. Регулираната информация се разкрива на обществеността по начин, който осигурява достигането й до възможно най-широк кръг лица едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. Това се осъществява посредством информационните системи X3NEWS и Investor.bg, както и за компанията-майка на Варшавската фондова борса, включително и чрез Полската информационна агенция (РАР).

5. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Устойчивото развитие е постигане на баланс между социалните и екологичните принципи, като социално оправдано и екологосъобразно икономическо развитие. То има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди.

Корпоративните Ръководства са ангажирани с установяване на конкретни действия и политики относно устойчивото развитие на компаниите, включително разкриването на информация, свързана с климата и социални аспекти от дейността им.

Ръководствата осигуряват ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Групата директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността й, в т.ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружествата в Групата идентифицират кои са заинтересованите лица с отношение към дейността им въз основа на тяхната степен и сфера на влияние, роля и отношение към устойчивото им развитие.

В своята политика за разкриване на информация към заинтересованите лица, ръководствата се съобразяват със законовите изисквания и принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

Ръководствата на дружествата гарантират достатъчна информираност на всички заинтересовани лица относно законово установените им права.

В съответствие с тази политика, ръководствата на дружествата в Група Софарма изработват конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които осигуряват и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси. Тези правила гарантират баланса между развитието на дружествата в Групата, икономическото, социалното и екологосъобразното развитие на средата, в която тя функционира.

Ръководствата на дружествата в Група Софарма поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица. Периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер, Групата информира за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица, като например: борба с корупцията; работа със служителите; доставчиците и клиентите; социалната отговорност на Групата; опазването на околната среда и нарушаване правата на човека.

Ръководствата на дружествата в Група Софарма гарантират правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно Групата, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЦИ

Корпоративните ръководства на публичните компании в Група Софарма осигуряват ефективно взаимодействие на дружествата с акционерите им — институционални инвеститори, а също така и с регулираните пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари.

Ръководствата на дружествата използват услугите на инвестиционни посредници, чиито препоръки или действия се базират на пазарни информация и принципи. Същото се отнася съответно и за операторите на пазари, на които се търгуват финансови инструменти, издадени от Дружеството.

"Софарма" АД насърчава ангажираността на инвестиционните посредници и институционалните инвеститори при определянето на политиката и практиките за корпоративно управление на Дружеството-майка.

Дружеството е листвано на Българската и Варшавската фондова борса, като пазарните оператори оповестят и документират критериите и процедурите за признаване на изискванията за листване на основния пазар.