Информация по Приложение 3 към чл.10, т.2 от Наредба 2 към ЗППЦК

Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас

Общият брой на издадените към 31.12.2021 г. акции от "Софарма" АД е 134 797 899 броя с номинална стойност от 1 лв. на акция. Всички емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Структура на капитала на "Софарма" АД към 31.12.2021 г.:

  • Индивидуални участници — 6 393 бр. — 14 212 430 бр. акции — 10.54%
  • Юридически лица — 141 бр. — 120 585 469 бр. акции — 89.46%

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство съгласно законовите изисквания. При увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие акции от новата емисия, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Акционер не може да участва нито лично, нито чрез представител в гласуването за:

  • Предявяване на искове срещу него.
  • Предприемане на действия или отказ от действия, свързани с осъществяване на отговорността му към Дружеството.
  • При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, в случаите, когато е заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите

Акционерите, притежаващи над 5 на сто от капитала на Дружеството към 31.12.2021 г., са следните:

АКЦИОНЕРИ Брой акции %
"Донев Инвестмънтс Холдинг" АД, ЕИК: 831915121, гр. София, ул. "Позитано" №12 37 559 169 27.86%
"Телекомплект инвест" АД, ЕИК: 201653294, гр. София, пл. "П.Р. Славейков" №9 27 881 287 20.68%
"Софарма" АД, ЕИК 831902088, гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 13 055 000 9.68%
ЗУПФ "Алианц България",ЕИК: 130477720, гр. София, ул. "Дамян Груев" №42 7 054 547 5.23%

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Уставът на "Софарма" АД не предвижда наличие на специални контролни права.

Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Няма такива споразумения.

Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Няма такива договори.