Информация по Приложение 2 към чл.10, т.1 от Наредба 2 към ЗППЦК

Информацията, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на Групата като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Информацията е включена в раздел III, т.2 от настоящото изложение. Групата не публикува информация в количествено изражение поради спецификата на произвежданата продукция.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари са посочени в раздел III т.2 от настоящия доклад.

За 2021 г. няма клиенти, чиито относителен дял надхвърля 10 % от общите приходи от продажби.

Използваните суровини и материали надхвърлят 3 500 номенклатурни номера, които имат динамична структура и разнообразен произход (синтетични, растителни), агрегатно състояние (течни, твърди, газообразни).

Основният дял от суровините и материалите са обезпечават от внос. Източниците на доставка са валидирани производители, което е в съответствие с регулаторните изисквания и цели поддържането на постоянство и проследимост по отношение на качеството.

Съответните фирми контрагенти оперират съобразно изискванията на GMP, GDP и други отраслови стандарти. "Софарма" АД работи с редица български и чуждестранни доставчици, като подбора им се извършва съгласно разработена вътрешнофирмена процедура и цели осигуряване както на алтернативна обезпеченост в процеса на снабдяване така и на конкурентна гъвкавост в търговските отношения.

Изходните условия, които "Софарма" АД залага в процеса на договаряне, са: постоянство на качеството, конкурентни цени, атрактивни условия за плащане, ритмични и навременни доставки, непозволяващи натрупването на материални запаси от една страна и същевременно обезпечаващи редовността на производствения процес.

За 2021 г. няма доставчици, чиито относителен дял надхвърля 10% от общите разходи за услуги и материали.

Информация за сключени съществени сделки

Дружеството е приело, че съществени сделки са такива, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или от нетната печалба. Няма сключени такива сделки.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Информация относно сделките, сключени между "Софарма" АД и свързани лица през отчетния период е посочена в приложение към консолидирания годишен финансов отчет "Сделки със свързани лица". На Редовното общо събрание на акционерите, което се проведе на 04.06.2021 г., са гласувани следните сделки между Дружеството и свързани лица:

 • Сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия между "Софарма" АД като Купувач и "Енергоинвестмънтс" АД като Продавач, по силата на който "Софарма" АД ще закупува електрическа енергия от Продавача "Енергоинвестмънтс" АД за период от 3 години, считано от 01.07.2021 година.

"Софарма" АД не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2021 г. няма събития и показатели с необичаен характер за Групата.

Информация за сделки, водени извънбалансово — характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента

Поетите от Групата условни ангажименти към 31 декември 2021 г. са посочени в годишния консолидиран финансов отчет в приложение "Условни задължения и ангажименти".

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона засчетоводството и източниците/начините на финансиране

Информацията за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина на "Софарма" АД е посочена в приложенията към консолидирания годишен финансов отчет — "Инвестиции на разположение и за продажба" и "Инвестиции в асоциирани и съвместни дружества". Респективно информация относно инвестиции в нематериални активи и недвижими имоти е посочена в приложения "Нематериални активи", "Имоти, машини и оборудване" и "Инвестиционни имоти".

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Информация за сключените от "Софарма" АД и неговите дъщерни дружества договори за заеми са посочени в приложение към консолидирания годишен финансов отчет "Дългосрочни банкови заеми" и "Краткосрочни банкови заеми".

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати

Предоставените дългосрочни заеми са към дружество, контролирано от асоциирано дружество:

 • Договорен размер 81 900 хил. лева; лихвен процент — 3.0%; падеж — 31.12.2025 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 49 965 хил. лева.
 • Договорен размер 708 хил. евро; лихвен процент — 3.33%; падеж — 31.12.2022 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 0.

Предоставените дългосрочни заеми на свързани предприятия са с цел подпомагане при финансиране на дейности по общи стратегичиски цели. Те са обезпечени със залози на ценни книжа (акции), залози на вземания и записи на заповед.

Предоставени дългосрочни заеми на трети лица:

 • Договорен размер 695 хил. евро; лихвен процент — 3.05%; падеж — 12.10.2022 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 0;
 • Договорен размер 3 000 хил. евро; лихвен процент — 3.05%; падеж — 29.06.2023 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 6 308 хил. лева.

Предоставени търговски заеми на свързани предприятия:

Предоставени търговски заеми на свързани предприятия са необезпечени и са към дружества, контролирани от асоциирано дружество:

 • Договорен размер 190 хил. лв.; лихвен процент — 3.50%; падеж — 31.12.2021 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 0 хил. лева;
 • Договорен размер 10 997 хил. лв.; лихвен процент — 3.10%; падеж — 31.12.2022 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 8 263 хил. лева;
 • Договорен размер 4 000 хил. лв.; лихвен процент — 3.33%; падеж — 31.12.2022 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 4 011 хил. лева.

На съвместни дружества:

 • Договорен размер 3 050 хил. лева; лихвен процент — 3.50%; падеж — 31.12.2022 г.; салдо към 31.12.2021 г. — 1 347 хил. лева.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Съгласно чл.25 от Устава на дружеството на 21.05.2021 г. Съветът на директорите определя параметрите и взима решение за издаване при първично публично предлагане на емисия варанти. С Решение № 804 — Е от 04.11.2021 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 44 932 633 безналични, свободнопрехвърляеми и поименни варанти, с емисионна стойност 0,28 лева, издадени от "Софарма" АД по реда на чл. 112 б, ал. 11 от ЗППЦК. Базовият актив на емитираните варанти са бъдещи обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, даващи право на един глас в Общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от дружеството под условие, единствено в полза на собствениците на варанти. Всеки записан варант дава право на притежателя си да запише една акция от бъдеща емисия. Притежателите на варантите могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството в 3-годишен срок по фиксирана цена 4,13 лева за акция.

Набраните средства от емисията варанти в размер на 12,512 х. лв. са представени като други капиталови компоненти в отчета за финансово състояние, нетно от разходите по емисията. Към края на отчетния период средствата все още не са използвани за целите, оповестени в проспекта за емисията, а именно:

 • 2,300,000 лева за инвестиция на производствена площадка в град Сандански. За тази инвестиция Дружеството е поело твърд ангажимент;
 • 3,940,043.31 лева за погасяване на краткосрочни банкови заеми;
 • 6,320,310.37 за потенциални бъдещи придобивания на нови продукти или нови дружества (към датата на проспекта дружеството няма поет твърд ангажимент за такива сделки и не води преговори за такива).

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Няма публикувани прогнози за финансови резултати.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Ръководството на дружеството-майка и респективно от ръководствата на дъщерните дружества текущо контролират събирането на вземанията, изпълнението на финансовите съотношения на сключените банкови договори и осигуряват регулярно обслужвяне на задълженията си. Управлението на финансовия риск е подробно оповестено в приложение "Управление на финансовия риск" към консолидирания финансов отчет на Дружеството.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Планираната от Дружеството инвестиционна програма за 2022 г. включва инвестиции в размер на 11,7 млн. лв. за придобиването на земи, сгради, машини, оборудване и софтуер.

Източници за финансирането й са собствени средства от обичайна търговска дейност. Дружеството не изпитва затруднения по осъществяването на инвестиционните си намерения и разплащанията за оперативната си дейност благодарение на генерирания положителен паричин поток и добра ликвидност.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на "Софарма" АД и неговата икономическа група.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Информацията се разглежда в т.3 от Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППКЦ, която е отделен доклад, публикуван заедно с доклада за дейността.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

На проведеното на 04.06.2021 г. редовно общо събрание на акционерите на Дружеството е взето решение за освобождаване от длъжност членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им и за избор на нов Съвет на директорите с петгодишен мандат в състав: Огнян Донев, Весела Стоева, Александър Чаушев, Иван Бадински, Бисера Лазарова.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

Софарма АД изготвя Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите като част от Годишния индивидуален финансов отчет. Последният е оповестен на 29.03.2022 година.

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа — вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите:

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на "Софарма" АД е посочена в раздел IV от настоящия доклад — информация по чл.247 от ТЗ ал.2.

Членове на Одитния комитет 31.12.2021 31.12.2020
Брой акции отн. дял от капитала % Брой акции отн. дял от капитала % промяна
Цветанка Златева - - - - -
Васил Найденов 386 0.000003% 186 0.000001% 200
Кристина Атанасова — Елиът - - - - -

С Решение № 804 — Е от 04.11.2021 г. Комисията за финансов надзор вписва емисия в размер на 44 932 633 безналични, свободнопрехвърляеми и поименни варанти, с емисионна стойност 0,28 лева, издадени от "Софарма" АД по реда на чл. 112 б, ал. 11 от ЗППЦК. Базовият актив на емитираните варанти са бъдещи обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, даващи право на един глас в Общото събрание на акционерите, които ще бъдат издадени от дружеството под условие, единствено в полза на собствениците на варанти. Всеки записан варант дава право на притежателя си да запише една акция от бъдеща емисия. Притежателите на варантите могат да упражнят правото си да запишат съответния брой акции от бъдещо увеличение на капитала на дружеството в 3-годишен срок по фиксирана цена 4,13 лева за акция.

Членове на Съвет на директорите 31.12.2021
Брой варанти отн. дял от общ брой записани варанти %
Огнян Иванов Донев 11 907 394 26.5%
Весела Любенова Стоева - -
Огнян Кирилов Палавеев - -
Александър Викторов Чаушев - -
Бисера Николаева Лазарова - -
Иван Венецков Бадински - -
Симеон Огнянов Донев - -

Към 31.12.2021 г. нито един член на Одитния комитет не притежава варанти.

Договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери:

Няма такива договорености.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма такива висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция:

Директор за връзки с инвеститорите на "Софарма" АД е Пелагия Виячева, тел. +359 2 8134 523, адрес за кореспонденция — гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, сграда А, ет. 11.