Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон

Информация по чл. 247 от ТЗ

Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството и разяснения относно годишния финансов отчет

В раздел II, т.2 е описана дейността и състоянието на Групата и се разяснява годишния финансов отчет.

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите

Възнагражденията и другите доходи на ключовия управленски персонал и на изпълнителните директори, членовете на Съвета на директорите и управителите на дъщерните дружества от Групата са в размер на 6 614 х. лв. (2020 г.: 5 771 х. лв.), в т.ч.:

 • текущи възнаграждения — 6 095 х. лв. (2020 г.: 5 166 х. лв.);
 • тантиеми — 519 х. лв. (2020 г.: 605 х. лв.).

Възнагражденията и другите краткосрочни доходи на Съвета на директорите на дружеството — майка за 2021 г. в размер на 1 256 х. лв. (2020 г.: 1 321 х. лв) са както следва:

 • текущи — 969 х. лв. (2020 г.: 917 х. лв.);
 • тантиеми — 287 х. лв. (2020 г.: 404 х. лв).

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през 2021 година акции на Дружеството са както следва:

Членове на Съвет на директорите 31.12.2021 31.12.2020
Брой акции отн. дял от капитала % Брой акции отн. дял от капитала % Придобити акции през 2021 г. Прехвърлени акции през 2021 г. промяна
Огнян Иванов Донев 6 608 350 4.90% 3 038 940 2.25% 3 596 410 —  3 596 410
Весела Любенова Стоева 150 0.0001% 150 0.0001% - —  -
Огнян Кирилов Палавеев 187 520 0.14% 187 520 0.14% - —  -
Александър Викторов Чаушев 262 442 0.19% 111 142 0.08% 151 300 —  151 300
Бисера Николаева Лазарова - - - - - —  -
Иван Венецков Бадински 350 0.0003 350 0.0003% - —  -
Симеон Огнянов Донев 195 450 0.14% 200 450 0.15% - 5 000 -5 000

Дружеството няма издадени облигации.

Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Уставът на "Софарма" АД не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети като прокуристи, управители или членове на съвети

Участие на членовете на Съвета на директорите с повече от 25 на сто от капитала на други дружества:

Огнян Иванов Донев притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на следните дружества:

 • "Донев инвестмънтс холдинг" АД, ЕИК: 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. "Позитано" №12.
 • "Телекомплект" АД, ЕИК: 831643753, с адрес на управление в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А.
 • "Софпринт груп" АД, ЕИК: 175413277, с адрес на управление: гр. София, ул. "Позитано" №12.
 • "Софконсулт груп" АД, ЕИК: 175413245, с адрес на управление: гр. София, ул. "Позитано" №12.
 • "Софарма" АД,ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16.
 • "Енергоинвестмънт" АД, ЕИК: 200929754, с адрес на управление в гр. София, площад "П. Р. Славейков" 9.
 • "Частна Детска Градина Симба" ЕООД, ЕИК: 204683684, адрес на управление в гр. София, ул. "Илиенско шосе" №16.

Весела Любенова Стоева контролира или притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на следните дружества:

 • "ВЕС елекроинвест системс" ЕООД, ЕИК: 201712700, с адрес на управление: гр. София, площад "П.Р.Славейков" №9.
 • "Еко Солар Инвест" ООД, ЕИК 201634905, с адрес на управление: гр. София, ул. "Алабин" №48.
 • "Акватикс" ООД, ЕИК: 203934379, с адрес на управление: : гр. София, площад "П. Р. Славейков" №9.
 • "ВЛС" АД, ЕИК: 175082980, с адрес на управление в гр. София, площад "П. Р. Славейков" №9.

Александър Викторов Чаушев контролира или притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на следните дружества:

 • "Алфа Ин" ЕООД, ЕИК: 131156322, с адрес на управление в гр.София, ул. "Димчо Дебелянов" №1Б.

Иван Венецков Бадински не притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на дружества.

Бисера Николаева Лазарова контролира или притежава пряко/непряко значителен дял (над 25%) от капитала на следните дружества:

 • "Консумфарм" ООД, ЕИК: 121148366, с адрес на управление: гр. София, бул. "Янко Сакъзов" №80.

Участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Огнян Иванов Донев участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

 • "Софарма Трейдинг" АД, ЕИК: 103267194 с адрес на управление в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" №5 — Председател на СД.
 • "Донев инвестмънтс холдинг" АД, ЕИК: 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. "Позитано" №12 — Председател на НС.
 • "Телекомплект" АД, ЕИК: 831643753, с адрес на управление в гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" №5, сграда А — Председател на НС.
 • "Доверие Капитал" АД, ЕИК: 130362127, с адрес на управление в гр. София, бул. "Княз Дондуков" №82 — Член на НС.
 • "Софарма" АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 — Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Весела Любенова Стоева участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

 • "ВЛС" АД, ЕИК: 175082980, с адрес на управление в гр. София, площад "П.Р.Славейков" №9 — Член на СД.
 • "ВЕС елекроинвест системс" ЕООД, ЕИК: 201712700, с адрес на управление: гр. София, площад "П.Р.Славейков" №9 — Управител.
 • "Софарма" АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 — Зам. Председател на СД.

Александър Викторов Чаушев участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

 • "ДК-Домостроене" АД, ЕИК: 102148397, с адрес на управление в гр. Бургас, кв. Победа — Член на СД.
 • "Алфа Ин" ЕООД, ЕИК: 131156322, с адрес на управление в гр. София, ул. "Димчо Дебелянов" 1Б — Управител.
 • "Софарма" АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 — Член на СД.

Иван Венецков Бадински участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

 • "Софарма" АД, ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 — Член на СД и прокурист.

Бисера Николаева Лазарова участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

 • "Софарма имоти" АДСИЦ, ЕИК: 175059266, с адрес на управление в гр.София, ул. "Лъчезар Станчев" №5 — Член на СД.
 • "Софарма" АД,ЕИК: 831902088, с адрес на управление в гр.София, ул. "Илиенско шосе" №16 — Член на СД.

Планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал.3 от ТЗ/

Информацията е отразена в раздел III, т.4 от настоящия доклад — Бъдещо развитие на предприятието /чл.39, т.4, от Закон за счетоводство/.

Информация по член 240б от ТЗ относно задължението на членовете на съветите да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2021 г. няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.