Информация по чл.39 от Закона за счетоводството

Преглед на резултатите от дейността на Групата и основни рискове, пред които е изправена /член 39, т. 1 от Закон за счетоводство/

Основни финансови показатели
Показатели 1-12/2021 1-12/2020 промяна
BGN ’000 BGN ’000 %
Приходи от продажби 1 603 310 1 438 826 11,4%
Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) 116 706 92 433 26,3%
Оперативна печалба 63 519 45 800 38,7%
Нетна печалба 91 703 25 280 262,7%
Капиталови разходипридобити материални и нематериални дълготрайни активи 43 538 41 720 4,4%
31.12.2021 31.12.2020
BGN ’000 BGN ’000
Нетекущи активи 633 746 629 935 0,6%
Текущи активи 571 232 612 177 -6,7%
Собствен капитал 658 868 566 595 16,3%
Нетекущи пасиви 122 218 131 066 -6,8%
Текущи пасиви 423 892 544 451 -22,1%
Показатели 1-12/2021 1-12/2020
EBITDA/Приходи от продажби 7,3% 6,4%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 4,0% 3,2%
Нетна печалба/Приходи от продажби 5,7% 1,8%
31.12.2021 31.12.2020
Привлечен капитал/Собствен капитал 0,83 1,19
Нетен дълг/EBITDA на годишна базанетният дълг включва заеми от банки и задължения по лизинг и факторинг, намален с паричните средства, отчитайки ефектите от въвеждането на МСФО 16 Лизинг, в сила от 01.01.2019 г. 2,5х 4,3x

COVID-19

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемия относно разпространението на COVID-19, а на 13 март 2020 г. Народното събрание гласува извънредно положение в Република България, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки.

На 24 март 2020 г. беше обнародван Законът за извънредното положение в България, с който се приеха мерки за времето на извънредното пандемично положение в различни области — трудови правоотношения и социално осигуряване, данъчно облагане и годишно финансово приключване, неизпълнение и принудително изпълнение, срокове и други.

На 10 април 2020 г. беше утвърден от Българска народна банка ("БНБ") "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества — финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение" ("Редът"), произтичащо от пандемията от COVID-19 и последиците от него.

В резултат на наложените ограничения у нас и в повечето държави по света, беше нарушено нормалното функциониране на бизнесите от редица сектори на икономиката. Затруднени бяха доставките на суровини и материали от доставчици, експедициите към клиенти и осигуреността от работна ръка. Почти всички предприятия, макар и в различна степен, се наложи да предприемат определени действия и мерки за пренастройване на организацията на стопанската им дейност, трудовия режим на работа, бизнес комуникацията и други аспекти на взаимоотношенията с контрагенти, партньори и държавни институции.

Влияние върху дейността и финансовото състояние на Групата

Групата оперира в сектор производство и дистрибуция на фармацевтични продукти, чието нормално функциониране не беше съществено засегнато от наложените ограничителни мерки.

Въпреки, че се наблюдава нарастване на приходите от продажби на Групата със 164 484 хил. лв. или 11,4%, като цяло обемите на дейността през 2021 година също бяха засегнати от пандемичното положение в страната и другите държави, в които тя оперира или има бизнес връзки и отношения.

Ръководството не е освобождавало персонал и не се е възползвало от приетите мерки със Закона за извънредното положение в България ("60:40″ и други).

Групата продължава да осъществява стопанската си дейност без да среща значими затруднения, за да обезпечи доставките на активи (материали, стоки, машини, оборудване и т.н.), както и да извършва продажбите към клиентите си.

Ръководството на Групата продължава текущо да следи за поява на рискове и респективно за негативни последици от пандемията в бъдеще. На този етап не са установени такива индикатори, които да водят до преустановяване или значително намаляване на дейността на Групата, нито се планира такова, както и не са идентифицирани значителни обстоятелства, които биха наложили такава мерки или рестриктивни действия на ръководството.

Рискове, свързани с бизнеса на Групата и с промишления отрасъл, в който Групата вършва дейността си

 • Групата е изложена на силна конкуренция;
 • Част от приходите на "Софарма Трейдинг" АД в България се генерират от продажби на държавни болници, което предопределя висока степен на бизнес риск;
 • Групата е зависима от одобренията на регулаторните органи;
 • Възможна е промяна в законодателството, регулиращо бизнеса на Групата, а това може да доведе до евентуално увеличение на разходите за спазване на изискванията или да окаже друг ефект върху нейните операции;
 • Част от приходите на Групата, по-специално в България, зависят от включването на лекарствата на Дружеството в реимбурсните списъци;
 • Производствените съоръжения и процеси на Дружеството и на компаниите от Групата са предмет на строги изисквания и одобрения от страна на регулаторните органи, които могат да забавят или прекъснат операциите на Групата;
 • Възможностите на Дружеството да плаща дивиденти зависят от редица фактори и няма никаква гаранция, че през дадена година то ще може да плати дивиденти в съответствие със своята дивидентна политика;
 • Групата е изложена на оперативен риск, който е присъщ на нейните бизнес дейности;
 • Групата се подчинява на множество закони и регламенти в областта на опазване на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и е изложена на потенциални отговорности, свързани с околната среда и
 • Съдебни спорове или други извънсъдебни процедури или действия могат да имат неблагоприятен ефект върху бизнеса на Групата, финансовото й състояние или резултатите от нейните операции.

Рискове, свързани с България и другите пазари, на които Групата оперира

 • Макроикономическата среда, по-специално в България, Русия, Беларус и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите на Групата и нейната позиция;
 • Политическата обстановка в България и в експортните пазари на Групата, по-специално Русия, Беларус и Украйна, оказва съществен ефект върху операциите и финансовото състояние на Групата;
 • Рискове, свързани с българската правна система;
 • Развиващите се законодателства в някои от държавите, в които Групата продава продуктите си, в частност Русия, Беларус и Украйна, може да повлияе негативно върху дейността на Групата в тези държави;
 • Рискове, свързани с валутни курсове и действащия в България валутен борд;
 • Тълкуването на данъчните разпоредби може да бъде неясно и данъчните закони и разпоредби, приложими спрямо Групата, могат да бъдат изменени.

Валутен риск

Дружествата от Групата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти и поради това те са изложени на валутен риск.

Групата чрез дружествата в Беларус и Украйна осъществява стопански операции в тези страни и съответно има съществени експозиции в беларуски рубли и украински гривни. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на тези валути спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества. Останалите дружествата в чужбина реализират продажбите си предимно на местните пазари, което води до валутен риск и спрямо техните валути — сръбски динар и полската злота.

За контролиране на валутния риск има въведена система в цялата Група на планиране на доставките от внос, за продажбите в чуждестранна валута, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящи плащания. Експозицията на дъщерните дружества в България в чуждестранна валута е незначителна, тъй като почти всички продажби са реализирани на местния пазар в български лева. Вносът на стоки е изцяло осъществен в евро. Заемите, които са деноминирани в чуждестранна валута, са отпуснати основно в евро.

Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на Групата /член 39, т. 2 от Закон за счетоводство/

Приходи от продажби

Приходите от продажби на Групата бележат ръст от 164,5 млн. лв. или 11,4%, до 1 603,3 млн. лв. през 2021 г. спрямо 1 438,8 млн. лв. през 2020 г. Продажбите на стоки се повишават със 159,5 млн. лв., или 13%, като достигат до 1 328,4 млн. лв. през 2021 г. спрямо 1 168,9 млн. лв. през 2020 г. Продажбите на готова продукция бележат ръст от 5 млн. лв. или 1,9%, до 274,9 млн. лв. през 2021 г. спрямо 269,9 млн. лв. през 2020 г.

Другите доходи от дейността нарастват с 1,2 млн. лв. до 13,8 млн. лв. през 2021 г. спрямо 12,7 млн. лв. през предходния период.

Разходи за дейността

За текущия период съществени изменения се отчитат в разходите за персонал, които нарастват с 16,5 млн. лв. и разходите за амортизация, нарастващи с 6,6 млн. лв., като основната причина е придобиването на новите аптечни дружества в края на миналата година. Разходите за външни услуги намаляват с 4,9 млн. лв., като най-съществена промяна има при разходите за изработка, които намаляват с 1,8 млн. лв. Регистрира се намаление и в другите разходи с 1,9 млн. лв.

Финансови приходи и разходи

Финансовите приходи и разходи през 2021 г. нетно регистрират загуба от 5,2 млн. лв., което е намаление с 8,9 млн. лв. спрямо същия период за миналата година. Тази промяна е в резултат най-вече на регистрираната миналата година нетна загуба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг с 5,5 млн. лв., която основно е вследствие на обезценката на беларуската рубла и ефекта й върху дълговата експозиция в евро и долари на компаниите от Групата в Беларус. В текущия период нетната печалба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута и договори за лизинг е в размер на 1,5 млн. лв. Намаляват и разходите за лихви по получени заеми с 2,2 млн. лв.

Финансов резултат от дейността

Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) нараства с 24,3 млн. лв. или с 26.3%, като през 2021 г. тя е в размер на 116,7 млн. лв. в сравнение със 92,4 млн. лв. през 2020 г. Позитивно влияние оказва увеличения марж на печалба на продадените стоки с 1,7% до 13,9% спрямо 2020 г., дължащ се в голяма степен на придобитите нови аптеки в Групата в края на миналата година.

Печалбата от оперативна дейност нараства със 17,7 млн. лв. или с 39%, до 63,5 млн. лв. през 2021 г. спрямо 45,8 млн. лв. през 2020 г.

Нетната печалба нараства с 66,4 млн. лв. или с 263%, до 91,7 млн. лв. през 2021 г. в сравнение с 25,3 млн. лв. през 2020 г. Допълнително към ефекта от оперативна дейност, по-съществено позитивно влияние оказват намалените финансови разходи в резултат на загуби от курсови разлики, както и отчетените през текущия период печалби от асоциирани дружества в размер на 12,1 млн. лв. и печалбите от придобиване и освобождаване на дялове в дъщерни дружества в размер на 37,6 млн. лв., които са в следствие на продажбата на дяловете в Бриз Латвия и всички беларуски дружества.

Активи

Нетекущите активи се увеличават с 3,8 млн. лв. Намаление се регистрира в резултат на отписана балансова стойност на материални и нематериални дълготрайни активи при освобождаване от инвестиции в дъщерни дружества. Придобитите материални и нематериални дълготрайни активи за периода са в размер на 43,5 млн. лв. Инвестициите в асоциирани и съвместни дружества се увеличават с 64,5 млн. лв. в резултат на допълнително придобити дялове и рекласифицирането на "Софарма Имоти" АДСИЦ като асоциирано и "Момина крепост" АД като съвместно дружество от една страна, както и от отчетения дял в текущата печалба и увеличения дял в асоциираното дружество "Доверие-обединен холдинг" АД.

Текущите активи се намалят с 40,9 млн. лв., като това се дължи основно на намалението на търговските вземания с 22,9 млн. лв. и на намалението на материалните запаси с 31,6 млн. лв., докато паричните средства се увеличават с 12,4 млн. лв.

Собствен капитал и пасиви

Собственият капитал на Група Софарма нараства с 94,3 млн. лв. спрямо 31.12.2020 г. в резултат на отчетената нетна текуща печалба и други капиталови компоненти (варанти).

Пасивите намаляват със 129,4 млн. лв. спрямо края на 2020 г. Общо задълженията по банкови заеми, лизинг и факторинг на Групата намаляват с 94,7 млн. лв., като нетният дълг след приспадането на паричните средства и еквиваленти намалява със 107,3 млн. лв. до 292,9 млн. лв. Търговските задължения намаляват с 21,4 млн. лв. спрямо края на миналата година. Намалението на пасивите е в резултат както от генерирания свободен паричен поток, така и от освобождаването на дяловете в дъщерните дружества в Латвия и Беларус и съответно неконсолидирането на пасивите в тези дружества.

Парични потоци
31.12.2021BGN ’000 31.12.2020BGN ’000
Нетни парични потоци от оперативна дейност (75 963) (179 411)
Постъпления на суми по факторинг след лихви и такси 193 337 243 507
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи, нетно (26 055) (24 814)
Плащания по лизингови договори (20 477) (16 790)
Свободен паричен поток (нормализиран) 70 842 22 492

Свободният паричен поток (нормализиран с постъпленията от факторинг и плащания по лизингови договори), генериран през 2021 г. e в размер на 70,8 млн. лв. входящ поток, спрямо 22,5 млн. лв. изходящ поток през 2020 г.

Екология и опазване на околната среда

"Софарма" АД отстоява и спазва ангажиментите си в съответствие с националното законодателство в областта на опазване на околната среда. Компанията прилага мерки за:

 • разделно събиране на отпадъците, минимизиране, оползотворяване и рециклиране на производствените и битовите отпадъци;
 • осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването;
 • отговорно изпълнява императивните изисквания заложени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за оползотворяване и заплаща продуктова такса, съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО);
 • ежегодно се измерват емисиите на отпадни газове в атмосферния въздух от Завод за твърди лекарствени форми;
 • веднъж на две години се провеждат собствени периодични измервания (СПИ) на отпадни газове в атмосферния въздух от Инсталация "Парова централа" на площадки "А" и "Б". Емисиите са измерени и отчетени през 2021 г.;
 • ежемесечно "Софийска вода" АД измерва емисиите в отпадни води на производствените площадки А и Б;
 • всяко тримесечие питейната вода от производствените заводи се дава за изпитване (кратък химичен и микробиологичен анализ) в акредирирана лаборатория;
 • два пъти годишно подземните и отпадъчните води се дават за изпитване в акредирирана лаборатория съгласно разрешителните за водовземане и за ползване на повърхностен воден обект.

През 2021 г. разделно събираните и предадени отпадъци са намалели с 0.3 % спрямо предходната година. Производствените отпадъци се предават на лицензирани фирми за рециклиране. Измерваните ежегодно емисии на отпадни газове в атмосферния въздух, както и емисиите в отпадни води са в изискуемите норми. Изпълнени са условията от Разрешителното за заустване. Веднъж месечно се прави отчет за внесените и/или пуснати на пазара опаковки по вид на материала, за който се заплаща месечна вноска в "Екобулпак България" АД, с която "Софарма" АД има сключен договор за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Персонал

Към 31.12.2021 г. средно-списъчният състав на персонала в Група Софарма е 5 507 (при 5 796 за 2020 г.). Средно-списъчният брой на служителите в "Софарма" АД към 31.12.2021 г. е 1 860 (при 1 991 през 2020 г.), а в "Софарма Трейдинг" АД е 826 (при 799 през 2020 г.)

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закон за счетоводство/

На 24 февруари 2022 руски военни сили стартираха враждебно нахлуване на територията на Украйна. В последствие редица държави наложиха санкции срещу определени физически и юридически лица в Русия. Очаква се войната в Украйна и свързаните с нея икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да имат значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Ръководството на Групата, счита че навлизането на Руската армия в Украйна би могло да повлияе върху дейността на дъщерните и дружества, тъй като около 6.3% от продажбите на продукция и стоки се реализират в Украйна и Русия. На този етап Групата е намалила своята активност на тези пазари, включително и поради логистична невъзможност да реализира доставки. Към датата на одобрение на консолидирания финансов отчет Групата няма търговски контрагенти включени в санкционни списъци публикувани от Европейския Съюз.

Групата притежава инвестиции в две дъщерни дружества в Украйна. В настоящия консолидиран финансов отчет са включени следните активи на тези дъщерни дружества: имоти, машини и съоръжения в размер на 9,270 хил. лв., материални запаси в размер на 9,450 хил. лв., търговски и други вземания в размер на 7,182 хил. лв. и парични средства в размер на 6,965 хил. лв. Към датата на одобрeние на настоящия консолидиран финансов отчет активите на тези дъщерни дружества не са физически засегнати от военните действия и няма юридически пречки пред реазилирането на активите, които нямат материален характер, но е възможно в бъдеще да се наложи преразглеждане на балансовата стойност на тeзи активи в зависимост от развитието на войната и влиянието и върху дейността на дъщерните дружества.

Към 31 декември 2021 г. Групата има търговски вземания от дружество реализиращо продажби на готовата ѝ продукция на комапнията-майка в Русия размер на 11,729 хил. лв. Към датата на одобрение на настоящия консолидиран финансов отчет Групата е получила плащания за тези търговски вземания в пълен размер.

Въпреки потенциалните негативни икономически ефекти от войната и вероятността тя да прерастне в дълъг и продължителен конфликт, Групата разполага с достатъчно текущи активи и финансиране, за да продължи съществуването си като действащо предприятие.

Няма други съществени събития възникнали след 31 декември 2021 г., които да изискват допълнителни корекции и/или оповестявания в консолидирания финансов отчет към 31 декември 2021 г.

Бъдещо развитие на Група Софарма /член 39, т. 4 от Закон за счетоводство/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

 • На местния пазар Групата цели да предостави на пациентите по-достъпно лечение чрез регистрацията на нови генерични продукти в по-кратки срокове;
 • На чуждестранните пазари усилията са насочени към запазване и увеличаване на дела на Групата на основните пазари (Русия, Украйна и Полша), както и установяване и разширяване на пазарни позиции в други страни (страните от средна и източна Европа и Кавказкия регион);
 • Групата продължава политиката на активно партньорство с утвърдени международни фармацевтични компании, с нови компании, както и разширяване на продуктовата гама на вече създадените сътрудничества;
 • Оптимизацията на продуктовото портфолио.

Научноизследователска и развойна дейноста /член 39, т. 5 от Закон за счетоводство/

Групата фокусира своята научноизследователска и развойна дейност основно върху генерични продукти. Научноизследователските и развойни проекти са насочени върху намирането и разработването на нови формули и състав или физически качества (като лекарствена форма или формата на таблетките) на продукт с цел адаптирането му към настоящи пазарни нужди.

Дружеството-майка основно подава заявления за получаване на разрешения за употреба на нови продукти, включително и нови форми на продукти, в България и/или на експортните пазари и за съществуващи продукти на нови пазари.

Интелектуална собственост

Макар и ориентирана към генеричните фармацевтични продукти, "Софарма" АД е известна от години с традиционното производство на няколко уникални продукти на база растителни екстракти получавани по собствено създадени технологии. Тези продукти са защитени освен с търговска марка, така и с патент или фирмено ноу-хау.

По отношение на генеричните продукти, които произвежда, за тяхната пазарна отличителност "Софарма" АД залага на брaнд имена, всички от които са регистрирани търговски марки на Дружеството.

През всичките години на своето съществуване, "Софарма" АД генерира и защитава своя индустриална собственост. В резултат, Дружеството притежава голям брой обекти на индустриалната собственост, по-голямата част, от които — регистрирани права (марки, патенти, дизайни) и по-малка част нерегистрирани обекти — предимно технологии.

Тези активи са резултат от специалната политика на Дружеството към продуктовото и технологично обновление, и в частност към иновациите.

Нови разработки и продукти

През отчетния период януари — декември 2021 година в Направление "Развойна дейност и регулаторно съответствие" са извършени следните дейности:

Нови регистрации и пререгистрации/промени

Нови регистрации на лекарствени продукти

Получени 18 Разрешения за употреба на лекарствени продукти за нови дестинации, а именно:

 • Амбролитин 30 мг таблетки (Естония);
 • Декскетопрофен Софарма 50мг/2мл инжекционен/инфузионен разтвор (Полша);
 • Алисум 7мг/мл сироп (Румъния).
 • Амбролитин 30 мг таблетки (България);
 • Амбролитин Макс 30 мг/5 мл сироп (Полша);
 • Витамин B6 Софарма 25 мг филмирани таблетки (Азербайджан);
 • Витамин B Комплекс 5 мг/ 1 мг/ 5 мг/ 50 мг/мг инжекционен разтвор (Казахстан);
 • Зондарон 2 мг/мл инжекционен/инфузионен разтвор (Молдова);
 • Бронхолитин Айви 7 мг/ мл сироп (Узбекистан);
 • Деавид Нео 0,5мг/ мг перорални капки, разтвор (Узбекистан).

Лицензионни:

 • Ксанабел 10; 15; 20 мг филмирани таблетки (България);
 • Розувистат Софарма филмирани таблетки — 10 мг, 20 мг (България).
 • Карсил 22,5 мг филмирани таблетки (България);
 • Бетагама 50 мг/ 50 мг/ 0,5 мг/ 10 мг инжекционен разтвор (България);
 • Бронхолитин 40 мг таблетки (Узбекистан);
 • Софалор 5 мг филмирани таблетки (Узбекистан);
 • Талерт 10 филмирани таблетки (Узбекистан);
 • Хелитуспан сироп (Перу).

Подадена е документация за регистрация на 32 лекарствени продукти към агенции на нови дестинации.

Хранителни добавки
 • Нотифицирани са 15 хранителни добавки — 9 за България; 3 за Сърбия и 2 за Украйна.
Пререгистрации/промени
 • Подновени Разрешения за употреба на 45 лекарствени продукти.
 • Подадена документация за подновяване на Разрешения за употреба на 70 лекарствени продукти към агенции.
 • Одобрени от агенции 573 промени за лекарствени продукти.
 • Подадени 496 промени за лекарствени продукти към агенции.
Разработки
 • Извършва се фармацевтично разработване на 6 нови лекарствени продукти/проекта:
  • Цитизиниклин 3,0 mg таблетки — Проект с фирма Achieve;
  • Суксаметониум 10 мг/мл инжекционен разтвор;
  • Суксаметониум 20 мг/мл инжекционен разтвор;
  • Кеторолак 30 мг/мл инжекционен разтвор; 1 мл;
  • Натриев пикосулфат 7,5 мг/мл перорални капки;
  • Декскетопрофен 25 мг таблетки.
 • Приключена е разработката на Глицеракс Пико перорални капки.
 • В процес е разработката на 1 активно вещество.
Трансфер и валидиране на технологични процеси
 • Трансферирани са 2 лекарствени продукта и 2 хранителни добавки.
 • Трансферирани/в процес на транфер са 20 лекарствени продукта/активни вещества.
 • Валидирани/оптимизирани са 19 производствени процеси/технологии.

Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговски закон /член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/

През текущата година са закупени 4 043 533 броя акции и няма продадени акции. Закупените през годината собствени акции възлизат на 3% от основния капитал на дружеството, а средната цена на придобиване е 4,12 лева за брой.

 
Акции Основен капитал,
нетно от обратно
изкупени акции
брой BGN ’000
Салдо на 1 януари 2020 година 125 684 432 100 656
Продадени обратно изкупени собствени акции 253 748 949
Обратно изкупени собствени акции (151 748) (461)
Разход по обратно изкупени собствени акции (2)
Салдо на 31 декември 2020 година 125 786 432 101 142
Обратно изкупени собствени акции (4 043 533) (16 546)
Разход по обратно изкупени собствени акции —  (82)
Салдо на 31 декември 2021 година 121 742 899 84 514

Съветът на директорите е упълномощен за обратно изкупуване на акции при определени условия, съгласно решенията на ОСА, проведени на 23.06.2010 г., на ИОСА от 30.11.2011 г., на ИОСА от 01.11.2012 г., на ИОСА от 28.02.2013 г. и на ИОСА от 23.02.2018 година.

Брой и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват

"Софарма" АД притежава 13 055 000 броя собствени акции, представляващи 9.68% от капитала на дружеството.

Наличие на клонове на предприятието /член 39, т. 7 от Закон за счетоводство/

"Софарма" АД няма клонове.

Използвани финансови инструменти /член 39, т. 8 от Закон за счетоводство/

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на Групата.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружествата от Групата и на привлечения от тях заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от тях инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на рисковете се осъществява текущо от ръководството на дружеството-майка и респективно ръководствата на дъщерните дружества съгласно политиката, определена от Съвета на директорите на дружеството-майка. Съветът на директорите е приел основни принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти.

Кредитен риск

Кредитен е рискът, при който клиентите на Групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в отчета за финансово състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Групата има разработена политика и процедури за оценка на кредитоспособността на своите контрагенти и определяне на кредитен рейтинг и кредитни лимити по група клиенти.

Паричните средства в Групата и разплащателните операции са съсредоточени в различни първокласни банки. При разпределението на паричните потоци между тях ръководството на Дружеството и на дъщерните предприятия се съобразяват с редица фактори, между които размерите на капитала, сигурността, ликвидността, кредитния потенциал и рейтинг на банката и др.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж, включително и поради наличието на свръх инфлация и индексирането на търговските разчети за дружествата упражняващи своята дейност в такава среда.

Групата генерира и поддържа значителен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за Групата е основната стопанска дейност на дружествата от нея, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банките и други постоянни партньори.

Риск на лихвоносни парични потоци

В структурата на активите на Групата лихвоносните активи са представени от паричните средства, банкови депозити и предоставени заеми, които са с фиксиран лихвен процент. От друга страна, привлечените средства на Групата под формата на дългосрочни и краткосрочни заеми са обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на Групата в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига по два начина:

 1. оптимизиране на източниците и структурата на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените средства;
 2. комбинирана структура на самите лихвени проценти по кредитите, която съдържа два компонента — постоянен и променлив, съотношението между които, а и абсолютната им стойност, могат да се постигнат и поддържат в благоприятен размер за дружествата от Групата. Постоянната компонента е с относително ниска абсолютна стойност и достатъчно голям относителен дял в общия лихвен процент. Това обстоятелство премахва вероятността от значителна промяна в лихвените равнища при евентуална актуализация на променливата компонента. Така се минимизира и вероятността от промяна в неблагоприятна посока на паричните потоци.

Ръководствата на дружествата от Групата, заедно с това на Дружеството, текущо наблюдават и анализират експозицията на съответното дружество спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране. На база на тези сценарии се измерва ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове или проценти. За всяка симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за всички основни валути. Изчисленията се правят за значителните лихвоносни позиции.