Обща информация за Група Софарма

Направления на дейност

Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на продукти, свързани със здравето, със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание, ОТС, медицински изделия и други свързани със здравето продукти.

Групата извършва дейността си в следните направления:

  • производство на фармацевтични продукти, включително медикаменти, основно генерични, субстанции на растителна основа и хранителни добавки, което се извършва основно от "Софарма" АД (Дружеството);
  • производство на медицински изделия и лечебна козметика, като пластири, превързочни продукти и санитарно-хигиенни продукти, съсредоточени в производствена площадка в гр. Сандански;
  • дистрибуция на фармацевтични продукти, медицински консумативи, санитарни материали, витамини, хранителни добавки и козметика, което се извършва главно от "Софарма Трейдинг" АД в България.

Регистрация и предмет на дейност на Дружеството

"Софарма" АД е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Илиенско шосе" № 16.

"Софарма" АД води началото си от 1933 година. Съдебната регистрация на Дружеството е от 15.11.1991 г., решение № 1/1991 г. на Софийски градски съд. "Софарма" АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството извършва производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и инженерно-внедрителска дейност в областта на фитохимията, химията и фармацията, производство на медицински изделия и козметични продукти в т.ч. — пластири, превързочни продукти, санитарно-хигиенни продукти, лечебна козметика, концентрати за хемодиализа. "Софарма" АД извършва услуги, както с производствено предназначение, така и свързани със спомагателната и обслужващата си дейност.

Контролирани дружества

Група Софарма се състои от "Софарма" АД и неговите седемдесет и осем дъщерни дружества, пряко или непряко контролирани от Дружеството. Допълнително, Групата има инвестиции в две асоциирани дружества и в едно съвместно дружество.

Дружество Участие към 31.12.2021 в %
Софарма Трейдинг АД 81.34
Фармалогистика АД 89.39
Електронкомерс ЕООД 100.00
Биофарм Инженеринг АД 97.15
Фито Палаузово АД 95.00
Вета Фарма АД 99.98
Софармаси ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 2 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 3 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 4 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 5 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 6 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 7 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 8 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 9 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 10 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 11 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 12 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 13 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 14 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 15 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 16 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 17 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 18 ЕООДindirect interest 81.34
Софармаси 19 ЕООД (Валентина Василева-Люлин ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 20 ЕООД (Василка Лиловска ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 21 ЕООД (Венера Муташка ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 22 ЕООД (Веселка Василева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 23 ЕООД (Виктория Ангелова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 24 ЕООД (Десислава Йорданова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 25 ЕООД (Димка Владева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 26 ЕООД (Донка Чивгънова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 27 ЕООД (Екатерина Михайлова-Шумен 1 ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 28 ЕООД (Елка Нейкова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 29 ЕООД (Емилия Ангелова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 30 ЕООД (Жулиана Котова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 31 ЕООД (Иван Иванов-1 ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 32 ЕООД (Илиана Калушкова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 33 ЕООД (Ирина Тончева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 34 ЕООД (Капка Николова-Военна Болница ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 35 ЕООД (Костадин Горчев ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 36 ЕООД (Красимира Шунина ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 37 ЕООД (Лора Дончева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 38 ЕООД (Людмила Златкова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 39 ЕООД (Людмила Ковачева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 40 ЕООД (Маник Бургазян ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 41 ЕООД (Марийка Жайгарова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 42 ЕООД (Мария Агова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 43 ЕООД (Мария Ганчева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 44 ЕООД (Мария Кенова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 45 ЕООД (Мария Христова-Мотописта ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 46 ЕООД (Марияна Маркова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 47 ЕООД (Мери Иванова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 48 ЕООД (Нели Ставрева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 49 ЕООД (Преслава Бечева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 50 ЕООД (Райна Маджарова-Св.Георги Софийски)indirect interest 81.34
Софармаси 51 ЕООД (Румяна Игнатова-Ганчева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 52 ЕООД (Сашка Тодорова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 53 ЕООД (Светла Харизанова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 54 ЕООД (Светлана Пирпирова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 55 ЕООД (Сейба-Благоевград-1 ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 56 ЕООД (Силвия Венева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 57 ЕООД (Сияна Миланова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 58 ЕООД (Стоянка Раденкова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 59 ЕООД (Ана Авджиева ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 60 ЕООД (Радина Бекова ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 61 ЕООД (Румен Райнов ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 62 ЕООД (Хани Модхи ЕООД)indirect interest 81.34
Софармаси 63 ЕАД (Ес Си Ес Франчайз EАД)indirect interest 81.34
Софармаси 64 АД (Санита Франчайзинг АД)indirect interest 81.34
ПАО Витамини 100.00
Софарма Варшава СП. З.О.О 100.00
Софарма Поланд З.О.О — в ликвидация 60.00
ООО Софарма Украйна 100.00
ТОО Софарма Казахстан 100.00
РАП Фарма Интернешънъл ООД 80.00
Софарма Трейдинг Д.о.о. (Лековит Д.о.о)indirect interest 81.34
Фармахим ЕООД 100.00
* ефективен процент на участие

Съвет на директорите

"Софарма" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове както следва: д.и.н. Огнян Донев — председател, Весела Стоева — заместник-председател и членове Александър Чаушев, Бисера Лазарова и Иван Бадински. Дружеството има двама прокуристи — Симеон Донев и Иван Бадински. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор д.и.н. Огнян Донев.

Съставът на ключовия управленски персонал на Групата включва оповестения в Приложение № 1 Изпълнителен директор и членове на Съвета на директорите на Дружеството. Допълнително към него са включени и изпълнителните директори, членовете на Съвета на директорите и управителите на дъщерните дружества от Групата.

Акционерна структура към 31.12.2021 г.